ந்காகுலம்‌

தத

7990 நவம்பர்‌ மாட மசி 00 இதற்ர்‌

திருமைச்‌ சிற சிறுமிய6,

சாச்மில்‌ இனிமை: £ண்ணங்களுக்கு விடை

இந்திய விடு) , ததி கவ மாதக்‌ அதன்‌ நின்னை ஈடுபடுத்திக்‌ சொண்டு வாழ்‌; மறைந்த நேருவின்‌: இதத ககக வ்‌ நவம்‌ கத கப்ப என்றம்‌ மி்‌ போண்டாபம்பும இதே வார்தா வக பட்டவர்‌ குழந்தைக்‌ சுவிஞர்‌ அழ; வன்‌! ன்‌. அத்திலக அவ ்‌

ச்ச சழக சல்லூரிலின்‌ முதல்வருமான கசாமி அவர்கள்‌. முகுகசாமி அடக்கு முன்பே. நன்கு அறிமுகக்‌.

கலம்‌ வட ஒரின மகள்‌ தெலிநாச்சப்பன்‌ ட்‌ கர்ப மண்டும்‌ எழுதத்‌ தொடக்கள் ன,

மகக்க தவ ளெல்லாம்‌ பதம்‌ பரதக்‌ ப்‌ பதாக்த் தமன்‌ வரம்ுகறிகளோகிதை எங்களுக்க தெரிவிக்கலாமே!

அன்புடன்‌,

றே

(சென்ர்‌

ஆசரிகர்‌)

எமகள்டததல்‌ அன்பு வேணும்‌ -- தென்க. கண்னு கானதிதல்‌ வேணும்‌. பாரார்‌.

9! ஒும்த்தி டு 160க்கவன்கப்பக்கதை

கதை: ஆர்ம்‌

படம்‌:

டட... ரு மாமாளடற்‌!

நேரு மாமா - மீண்டும்‌. 'வாரும்‌ மாமா “தங்கள்‌. ஓல்வு கொண்ட காலமெல்லாம்‌. போதும்‌ மாமா;

மாலையிலே மறைத்து வும்‌ சூரியன்‌ மறு காலை விலே மலர்ந்து வரம்‌ பாச்சல்தோம்‌ எந்த நான்‌ விலோ மறைத்து விட்ட தம்களும்‌ இந்த நானி விலே இரம்பி வரக்‌ கடாதோர

கழத்தைக்‌ கலம்‌ உங்கல்‌ கால்‌ ஏங்குது - ரோஜாக்‌ கட்டம்‌ தம்கள்‌ வரும்‌ வழிலே யார்க்குத/- இங்கு உல கமைத்‌ செய்கு இற உலி ரெலால்‌ - நல்க உடனே வர வேண்டி வரம்‌ கேட்குதா?

சன்‌ நலத்தை மறத்து தாங்கள்‌ வாழவும்‌ நித்தம்‌

சத்தை மெலும்‌ மேன்மை ஆக்கவும்‌ - இங்கு என்றும்‌ வழி காட்ட தீம்கள்‌ தேவைலே -- அதனால்‌ இன்றே தீல்கள்‌ மீண்டும்‌ வர வேண்டும்‌...

நேரு மாமா - மீண்டும்‌. வாரும்‌ மாமா நக்கன்‌.

ஓல்வு கொண்ட காலம்‌ எல்லாம்‌ போதும்‌ மாமா!

45 மொன்றாசன்‌.

பெருமை பெற்றுவர்த்த நான்‌; இழந்த நாள்‌, சிறந்த நான்‌, எத்தை மலமும்‌ சிறுவர்‌ நான்‌!

விறைத்த நான்‌, பிறந்த நான்‌, வாருக்‌ இன்று பிறந்த தாள்‌?

தேரு வுல்குப்‌ பிறந்த நான்‌,

மேரு வென்று மர்ந்த நாள்‌!

இனதலிருக்க தான்லோ, 'ஊமெழுந்த போஜிலோ.

ஈழுவர்களைய்‌ பார்த்திடின்‌

[அசத்த மனம்‌ மலழுவார்‌!.

குழந்தைகளைக்‌ கண்டதும்‌ "குழந்தையாக மாறுவார்‌.

கொல்யெடுத்து ஆடும்‌ 'கும்மானமே போடுவார்‌.

மலையெடுத்து, குடைபிடித்து, "மழித்து ஆடும்‌ மாலான்‌,

மலர்‌ உயர்த்தி மழலைலை, மடழ்ச்சிலிலே ஆழ்த்துவார்‌!.

சொத்த வீட்டுக்‌ குழந்தை போல்‌. எத்த நாட்டுக்‌ குழந்தையும்‌.

சத்தம்‌ கொண்டாடுமே சொல்வோம்‌, "நேரு வாழ்கவே!

ஆக்‌ மி சாரதி,

[63 201/1 729717

எல்லா க௰ிர்களிடத்திலும்‌ நேரு வுக்குத்‌ தனித்த ஈடுபாடு இருந்தது. விலங்குகஷம்‌ பறவைகளும்‌ இல்லாத உலகம்‌ மலர்களும்‌ இலைகளும்‌ இல்‌: லாத மொட்டை மரத்தைப்‌ போன்றது. அவராலேயே தரப்பட்‌

'சிறைவாரத்தின்‌ போது ஒருமுறை அவர்‌ அடைக்கப்பட்டிருந்த சிறைக்‌ கள்‌, நல்லதொரு குளிர்கால நாளில்‌, அவர்‌ அழைக்காமலேயே விருந்தாளி ஒருவர்‌ வந்து சேர்த்தார்‌. அவர்‌ ஒரு குட்டிப்‌. பூனையார்‌! குளிரால்‌ நடுங்கத்‌ தவித்த பூனையாருக்கு நேரு நம்முடைய போர்வையைப்‌ போர்த்‌ ககமாகப்‌ படுக்க வைத்தார்‌. தமக்கு வழங்கப்பட்ட பாலைப்‌ பூனையா ருக்கு. வைத்து, அவர்‌ சாப்பிடும்‌ அழகைப்‌ பார்த்துப்‌ பரவசமடைந்‌ நார்‌. இவ்வளவு வ௫இ இடைத்தால்‌ பூனையார்‌ சும்மா விடுவாரா? நேரு: வின்‌ சிறை அறையிலேயே சுகமாக வும்‌ தங்கிவிட்டார்‌!

நேருவின்‌ அறையில்‌ பூனையார்‌. இருப்பதையும்‌, நேரு தமக்குத்‌ தரப்‌: படும்‌ பாலைப்‌ பூனையாருக்குத்‌ தந்து, விடுவதையும்‌ சுவனித்துவிட்டசிறைப்‌ பணியாளர்கள்‌, பூனைக்கென்று தனி வாகப்பால்கொண்டுவந்து தர முயன்‌ றனர்‌. அது விசேஷச்‌ சலுகையாகும்‌. என்று எண்ணிய நேருஜி, மறுத்து

'இல்வளவுஅருமையாகுநேருவுடன்‌. தங்லய பூனையார்‌. ஒரு நாள்‌ இட ரென்று காணாமல்‌ போய்விட்டார்‌. நேருவிடம்‌ கூடச்‌ சொல்லிக்கொள்ள வில்லை! நேரு தவித்துப்‌ போனார்‌. அவருடைய தலிப்பைப்‌ பார்த்துப்‌. பூனையைக்‌ கண்டுபிடிக்க எல்லோ. ௫ம்‌ முயன்றனர்‌. என்ன முயன்றும்‌. பூனையைக்‌ கண்டுபிடிக்க முடிய

வில்லை. நேருவைத்‌ தவிக்க வைத்த: பூனையார்‌, பதினைந்து, நாட்கள்‌. கழித்துத்‌ தானே வத்து செர்த்தார்‌!! நேரு அடைந்த மடழ்ச்சிக்கு அளவே. இல்லை... விடுதலை ஒடைத்துப்‌ போகும்‌ போது, பூனையைப்‌: பார்த்துக்கொள்ளும்படிதமதுநண்பர்‌ களைக்‌ சேட்டுக்‌ கொண்டார்‌. நேரு,

ரரத்திமம்‌ செம்த. ாம்தள்‌!_

இரப்ப ஆடட்ட்ட்டல்பா்‌ 7

பிரதமருடைய மாளிகையில்‌ பல: விலங்குகள்‌ செல்லமாக வளர்க்கப்‌: பட்டன. அவைகளுள்‌ குறிப்பிடத்தக்‌ நவை மது) பெயிடா என்று பெய ிடப்பட்ட இரு நாங்கள்‌. டெல்லி மில்‌ இருக்கும்‌ நாட்களில்‌ கடினமான வேலைத்‌ தொந்தரவுகளுக்கு

யும்‌ கூட நேரு, தமது செல்ல நாய்‌: களை அழைத்து ஓரிரு திமிடங்களா வது அவைகளுடன்‌ கொஞ்சிலிளையா. டாமல்‌ இருக்க மாட்டார்‌

பதியும்‌. (8121140022

நேருவின்‌ மாளிகையில்‌, தோட டத்தில்‌ இரண்டு. புலிக்குட்டிகள்‌ வளர்த்தன; அலைகளுஃக பிமன்‌, அர்‌ னன்‌ என்று பெயர்‌. இவைக டல்‌ கூட்‌ இமயமலைக்‌ காடுகளில்‌ காணப்படும்‌ "பண்டா" என்ற கரடிக்‌ குட்டியும்‌ வளர்த்தது. இது பார்ப்ப ற்கு மிகவும்‌ அழகானது. முகம்‌: பார்ப்பதற்குப்‌ பூனைலின்‌. முகம்‌ போல்‌ இருக்கும்‌. உடம்பைப்‌ பார்த்‌. தால்‌ சரடிக்‌ குட்டியைப்‌ போல்‌ இருக்‌ (ம்‌. வால்‌, தரியின்‌ வாலைப்‌ போல்‌: இருக்கும்‌. பெய்ஜிங்கல்‌ ஆசிய விளை மாட்டுப்‌ போட்டிமில்‌ சின்னமாக இருக்கிறதே, அதே பண்டா இனம்‌: நான்‌! இந்தப்‌ பண்டாவுக்கு நேரு தம்‌

சையாலேயே இரை கொடுப்பார்‌. அதுவும்‌... மரத்திலிருந்து. இறங்க. வந்து, அவர்‌ கையிலிருந்தே வாங்கிச்‌ கொள்ளும்‌.

இரண்டாமீரம்‌ லை

ஜப்பானில்‌ இரந்தமி ்‌ சாலை உலகப்‌ போரின்‌ போது முற்‌. நிலுமாக அழிந்து விட்டது. அதம்‌. புதுப்பிக்க முயற்சிகள்‌ நடந்தன. அந்த மிழசுக்‌ காட்டி சாலைக்கு ஓர்‌ இந்தி மானையை அனுப்பித்‌ தர வே! என்று... ஜப்பான்‌... குழந்தைகள்‌ நேருவுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுத அனுப்பிமிருந்தனர்‌... கடிதத்தில்‌: 'இரண்டாமிரத்திற்கும்மெற்பட்டகுழத்‌ தைகள்‌ கையெழுத்தட்டிருந்தனர்‌.

;த நேரத்தில்‌, மைசூர்‌ காடுகளி லிருந்து பிடிக்கப்பட்ட யானைகளில்‌. ஒருகுட்டிப்‌ பெண்‌ யானை இருந்தது அதை, இந்தியக்‌ குழந்தைகளின்‌ சார்‌ மல்‌ நேரு தம்மான்‌ நாட்டுக்‌ கழக தைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தா அதற்கு இந்திரா என்றும்‌ பெயர்‌: கட்டியிருந்தார்‌.

'இந்திரா... தப்பானில்‌ இறங்கி தும்‌, குழந்தைகள்‌ ஒன்று இரண்டு அதற்கு ஒரு வரவேற்பளித்தனர்‌ எல்வளவு குழந்தைகள்‌. கூடினர்‌. தெரியுமா? ஒரு லட்சம்‌ குழந்தைகள்‌! இந்தராவைப்‌ பற்றிய விவரங்களடங்‌ இய ஓர்‌ அழகான சிறப்பு மலரையும்‌. வெளியிட்டனர்‌.

'ஐப்பான்‌ குழந்தைகளை மூழ்‌ வித்தது போலவே,தங்கள்‌ நாட்டுக்கும்‌. மானைக்‌ குட்டி அனுப்பித்‌ தரவேண்‌: டும்‌ என்று அமெரிக்கா, துருக்கி, ஜெர்மனி, அரேபியா, ஆஸ்தி ரேலியா, னடா, ஹாலந்து, சோவி. யத்ரஷ்யா ஆய நாடுகளைச்‌ சேர்ந்த. குழந்தைகளும்‌ கடிதம்‌ அனுப்ப, நேரு அவர்களது. விருப்பத்தையும்‌ "நிறை:

வேற்றினார்‌. உல நாடுகளில்‌ எவ்வளவோ. தலைவர்கள்‌. தோன்றியிருக்க

நார்கள்‌... ஆனால்‌, குழந்தைகளின்‌: மனம்‌ சுவர்ந்த நேருவுக்கு இணை யானவர்கள்‌ யாருமே இல்லை!

ஈராறு கா்‌,

நூத்ததகள்‌ நல்லறம்‌ க்கத்‌ வ்சிகறள. சரித்‌ ஜறதம்கக்கள்‌. வன்‌ கன

ட] ச்சம்பாதை,

பரதம்‌. 2 நற்‌

உணர்‌ கொம்புகளின்‌. உதனயாஞ்சாள்‌ ணவையும்‌, டத்தசயம்‌, சந்ததம்‌ கனிகா. உணர்‌ கொம்ப பவல்‌, சிய க்கள்‌: கிச்சன்‌ களையும்‌ வெளிச்‌ ன்ப 'தறிக்றலு; என்றாலும்‌ ச்சை

பகன்‌ பார்ல சந்தி குறைவுதான்‌;

உலகில்‌ உள்ள உமரினங்களில்‌ சிதிகமாள ளை உடையது ரத்ததநாள்‌! சந்த 22௦ பர்க்‌ கிதக் சிகர!

யின்‌ ஒர. வலப்‌ பக்கமாகச்‌ சன்று இத்தால்‌,

ந்த ஈச்தை ஊர்வது, கிரை ள்‌ எம்ற எல்லாம்‌ கலம்‌ ர்‌ சன்‌ கேவ! கணக்கன்‌ மாகவே, கிறக்கம்‌ ப்‌ வாட்தியம்‌ தபபப்ககச்‌ கன கன்று தரன்‌ அரி பட்‌ ந்து அந்த ர்வ ள்‌! இரவாவசாக வறம்‌ ரக்‌ ககக, லட ததத பா பண்டல்‌ ணிட்த ம்‌

கழி...

ன்‌ வரையிலும்‌ இறைய கில்லா. கோடைக்கால: ம்‌ ம்‌ மிகல்‌ உறக்க ரிலைலீகயே ரக்கரிலை

டப ரத அர்‌ அதை ஏர்‌ சம்டையில்‌ பிரட்டு மி

மாட்சக்கு எவக்துன! பநக்கக்கம்‌ அந வக்கு

கோழி ஆண்‌ கருக்கு முந்நிய: மிகப்பெரிய நாட்சச நந்தைக்கூ6 ஒன்று ஸ்மிபசர்லாம்‌

யு எியபச்ில்‌ ததும்கிறது. நேற்ற தெர்மளிய்ல்‌ கீத்து. ஒர்‌ ககளலட உயரம்‌!

உலகி$ல$ய பெரிய நர்சை 34. செமி, நீளம்‌: உள்ள கீஷெரோளியோ என்றம்‌ றான்‌ என்று “கிள்ளல்‌' கில்‌ பதிவாக்கி ச்சி படகலவள்‌ நிறச்சிகளல்‌

ரத்றை ஒருவிரம்‌.... அரக்கர்‌ கறங்க தரன்‌:

சஞ்த்ந்‌ நரகத்தின்‌ பரன்‌

யால்‌ த்றை ஒதகர்மை | | , மாள சீசடுள்‌, ஒனையல்‌. ஹெலிக்ஸ்‌ பாமாடியா' கூட காயம்‌ கல்லாம, ரத்தை தன்‌ எடையைப்போல்‌ 200 மடங்கு: படிம பபப ல்‌ இப | எடையை எளிநாக கழுத்துச்‌ செல்லக்‌ லைக்க சந்தத்‌ நிரவத்தினறைக்து கூடிய சக்தி கொண்டது!

மகந்துதயாறிக்‌

விளையாட்டு தொடர்பானவற்றைக்‌ 44. சத்மா தா. அருண்வேல்‌ (மார்‌. கொண்டு அறிவிக்கப்பட்ட சொற்புஇர்‌ போட்டி, ஆகிசம்‌ பேர்சுககு மேல்‌ கலந்த சொண்ட்‌ போட்டி என்ற சிறப்பைப்‌ பெறு: இது, இல்வளவு, பேர்‌ சலத்து கொண்ட போதிலும்‌ எல்லாம்‌ சசிமான விடை எழுதி மிரப்பவர்கள்‌. பஜினைத்து பேர்களே! என்வே, குலுக்கல்‌ முறைலில்‌ இத்து பேர்‌ சளைத்‌ தெர்ந்தெடுத்தோம்‌. முதல்‌ பரிசை இத்த ஐவரும்‌ மரித்து சொன்கிறார்கள்‌.

முதல்‌ பரிசாக ரூ, 20/- பெறுவோர்‌.

எஸ்‌, சலிதா. வி, ஆர்‌, சத்வயாமாட.. 4. ஆச்‌. சத்யா, சடலம்‌ - 687 415: 3 தா. அருண்வேல்‌ குமார்‌, தஞ்சாவூர்‌. வர்‌.

சரிவான விடை ஒீழே தரப்பம்டுள்ளது.

1. எஸ்‌. சவிதா, சக்‌ நகர்‌ அஞ்சல்‌, பெரியார்‌ மாவட்டம்‌ - 62௪ 015.

2, வி. ஆர்‌. சத்யயாமா, அடையார்‌. சென்னை - 600 020.

9. எஸ்‌, ராமச்சந்திரன்‌, ரரமஇிருஷ்ணா. ம்‌, பது இல்லி - 110 022,

இந்திய சூரா) உமன்‌ பது 150!

கல்‌ஃப்‌. ஆட்டம்‌ தோன்று. வதற்கு ஸ்காட்லாந்தின்‌ ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்கள்‌ உதவியிருக்கிறார்கள்‌. என்றால்‌ அதிசயமாமிருக்கும்‌. மாடு மேய்க்கும்‌ குச்சகளைக்‌ கொண்டு. கூழாங்கற்களைத்‌ தட்டி, முயல்‌ குழி களில்‌ தள்ளுவது. அவர்களுக்குப்‌ பொழுதுபோக்கு... &ளொசஸ்டர்‌ (மம) தேலாலயத்தில்‌ ழய கண்ணாடி ஒன்றில்‌ கால்‌ஃப்‌: கடம்‌ தோற்றம்‌. காண ப்படுகிறது. வரையப்பட்ட ஆண்டு 1820. இதே ஸ்காட்லாந்தின்‌. பார்லிமெண்டில்‌ கால்ஃப்‌ ஆடக்‌.கூடாது என்று 1437. ஆண்டில்‌ சட்டம்‌ இயற்றிலிருக்‌கறார்‌

ரோமானியர்கள்‌ ஆடிய ஒரு விளையாட்டை இதன்‌ பெயர்‌ யோசனிகா" - பிரிட்டனுக்கு 40ம்‌ ண்டில்‌ கொண்டு போயிருக்கலாம்‌ என்று கூறப்படுகிறது. சீனாவின்‌ தேசிய கால்‌ஃப்‌ கழகத்தினர்‌ இரண்‌: டாம்‌ நூற்றாண்டில்‌ கால்‌ஃப்‌ தங்கள்‌ நாட்டில்‌ பிறத்ததாக உரிமை கொண்‌: டாடுகறார்கள்‌!! கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்துக்‌ கானரப்பர்‌ பந்துகளை 1899ம்‌ ஆண்‌: டில்‌ கோபர்ன்‌ காஸ்கெல்‌ கண்டு பிடித்திருக்கறார்‌.

1971ம்‌ ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்‌ சந்திரனில்‌ இறங்கிய அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்‌, காப்டன்‌ ஆலன்‌. ஜெப்பர்டு கூடஒரு கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌ கார்தான்‌ என்பது கால்‌ஃப்‌ விளை:

சத்‌ அளி

யாட்டுக்கும்பெருமை சேர்க்கும்‌ தகவ. லாகும்‌. இவர்‌ அப்பல்லோ - 14 விண்வெளிக்‌ கப்பலின்‌ தளபதி. 'தால்‌ஃப்‌ ஒரு வெளிப்புற விளை: யாட்டு, இதல்‌ விளையாட்டுக்‌ சலை களின்‌ வலிமையை விட இற மைக்க. அதிகம்‌ வாய்ப்பு உண்டு, கல்‌ஃப்‌ ஆட்டக்காரர்‌ மற்ற ஆட்டம்‌, காரர்களை விட அக "ஸ்கோர்‌ காண்பநில்தான்‌. கவனம்‌: செலுத்து: வாரே தவிநஅவரால்தனது எதிராளி லின்‌ ஸ்கோரைத்‌ தடுத்து நிறுத்த இயலாது! இதனால்தான்‌. கால்‌ஃப்‌ மற்ற: விளையாட்டுக்களிலிருந்தும்‌: கால்பந்தாட்டத்திலிருந்தும்‌ வேறு பட்டு தனிச்‌ சிறப்புடன்‌ மிளி ரது. கால்‌ஃப்‌ மைதானத்தில்‌ பச்சைப்‌ பகம்‌ புல்வெளிகளுக்கு நடுவே பி

னெட்டுக்‌ குழிகள்‌ அமைக்கப்பட்டி. ருக்கும்‌. கோப்பை அளவிலுள்ள குழி. யில்‌ கால்‌ஃப்‌ பந்தை அடித்து விழச்‌ செய்வதுதான்‌ இறமையாளரின்‌ குறிக்‌ கோள்‌!

'கால்‌ஃப்‌ ஆட்டம்‌ அமெரிக்காவில்‌ மிகவும்‌ 'பாபுலர்‌' விளையாட்டு. இடத்த 2௦ இலட்சம்‌ ட்டம்‌ காரர்கள்‌ 5 இலட்சம்‌ "காடி "களுடன்‌ இந்த விளையாட்டில்‌ ஈடுபட்டுள்ள னர்‌, கால்‌ஃப்‌ ஆடும்‌ போது மைதா னத்தில்‌ பந்து அடித்துத்‌ தொலைந்து: போனால்‌, பந்தை அடித்தவருக்கும்‌. 'பெனல்டி' உண்டு!

இன்றைய கால்ஃப்‌

ஆட்டத்தின்‌. வளர்ச்சிக்குப்‌ பாடு பட்டவர்கள்‌. ஸ்காட்லாந்துக்காரர்‌ கள்தான்‌. இதை இவர்கள்‌ இ, பி 1400 ஆம்‌ ஆண்டிலேயே ஆரமிரும்‌ பதாகத்‌ தெரிய வருகிறது. ஸ்காட்‌ லாந்து மன்னர்கள்‌ விற்‌ பயிற்சியை மறந்து விடும்‌ அளவுக்கு கால்‌ஃப்‌ ஆட்டம்‌. பிரபல்‌ மாலி வருவதைக்‌ கண்டு, கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்துக்குத்‌ தடை விதித்தனர்‌! தடை விலலயதற்குக்‌ காரணமாக இருந்தவர்‌ ஸ்காட்லாந்து மன்னர்‌ ஜானிகாம்‌. ஜேம்ஸ்தான்‌ அவருக்கும்‌ கால்‌ஃப்‌ விளை யாட்டு ஈடுபாடு ஏற்படவே தடையை விலக்‌ கள்‌. ஆட்டக்காரர்களுக்த.

) கச்ரிகளைச்‌ சுமந்து வரப வர்களுக்கு கரடு என்று பெயரிட்டுப்‌ பெருமைப்படுத்தியவரும்‌ இவரே

இத 1710 வரை 'பணக்காரர்களின்‌ விளையாட்டா சுவே கருதப்பட்டது. 78௪௪ ஆண்டில்தான்‌ இது அமெரிக்‌ சாவுக்குக்‌ குடியேறியது! 1910ஆம்‌ ஆண்டில்தான்‌. மகளிரும்‌. பங்கு கொண்டனர்‌. அமெரிக்காவின்‌ சாம்‌ பியன்‌ பாஃபி ஜோன்ஸ்‌ ஆறு வயதில்‌: கால்‌ஃப்‌. ஆடத்‌ தொடங்கி, பன்னி. ரண்டாம்‌ வயதில்‌ முதல்‌ சாம்பியன்‌ ஆனார்‌! 1990ம்‌ ஆண்டில்‌ அமெரிக்‌ சாவிலும்‌ பிரிட்டனிலும்‌ நடைபெற்ற மிசப்‌ பெரிய கால்‌ஃப்‌ பந்தயங்களில்‌ வெற்றிக்‌ கொடி நாட்டினார்‌

பெண்களுக்கான கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌, காரர்களில்‌ ஸ்காட்‌ ராணி மெரி முதலிடம்‌ வடுக்கறார்‌!

காஃடி உதவியாளராக இருந்த மிரான்ரிஸ்‌ குலமட்‌ இரண்டு பிரிட முஷ்‌ சால்ஸ்‌ ஆட்டக்சாரர்சளைக்‌ தோல்வியுற.. வைத்திருக்கிறார்‌! அமெரிக்கக்‌ கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தின்‌ தந்தை' என்ற புகழ்‌,தான்ஜீ ட்டுக்‌. நக்‌ இடைத்தது! 1480ம்‌ ஆண்டில்‌. ஸ்காட்லாந்திலிருந்து வந்த இவர்‌ கல்‌ஃப்‌. மைதானம்‌... ஒன்றை அமெரிக்காவில்‌ நிறுவினார்‌. புரோபஷனல்‌ ஆட்டக்காரீரான நெல்ஸன்‌ அக்‌. காலத்தி, படுனோரு பந்தயங்களில்‌,

லேயே.

1402-ம்‌. ஓம்பத்தில்‌ பசிக்‌ பெற்ற பி.டி, உஷாடலி, கலியன்‌, லி, வென்ஹுல்‌,

உஹாக்கமில்‌ துடிப்பான சட்டம்‌!

46,800 டாலர்களைச்‌ சம்பாதித்திருக்‌ இறார்‌! கால்‌ஃப்‌ பந்தயத்துக்காக வில்ஸ்‌: கோப்பை 1984ம்‌ ஆண்டில்‌ தொடங்‌ கப்பட்டது. 1990ம்‌. ஆண்டு நவம்பரில்‌ சர்வ தேச கால்‌ஃப்‌ போட்டியொன்றை. இந்தியன்‌ டுபாக்கோ நிறுவனம்‌ நடத்தவிருக்லறது. பாடிஸ்தான்‌ (தோனீசியா, மலேரியா, பங்களா தஷ்ட ஹாங்காங்‌. நாடுகளின்‌ தலைசிறந்த கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்காரர்‌ கள்‌ பங்கு கொள்ளவிருக்கறார்கள்‌! ஆசிய கால்‌ஃப்‌ போட்டிகளில்‌ ஒல்‌ நான்‌ வில்ஸ்‌. இந்திய போட்டியில்‌ பதினைந்து நாடுகளைச்‌ செர்ந்த 200 புரோபஷனல்‌ ஆட்டக்‌. காரர்கள்‌ பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள்‌ பிலிப்பைன்‌ நாட்டில்‌ பிப்ரவரியில்‌: தொடங்கு. ஐப்பானில்‌ ஏப்ரலில்‌: இந்தப்‌ போட்டி முடிவடையும்‌. 'இந்ிய கால்‌ஃப்பைப்‌ பொறுத்த வரை 1985ம்‌ ஆண்டு ஒரு பொன்‌ னான ஆண்டு. இந்த ஆண்டில்தான்‌. பி. ஜி. சேத்தி, அக்கரைச்‌ சிமை ஆட்டக்காரர்‌ டுவால்டன்‌ ஹோமை வென்று இந்தியாவுக்குப்‌ பெருமை

டி

தேடித்‌ ந்தார்‌ 7989ம்‌ ஆண்டில்‌ இறமை அடிப்‌ புடையில்‌ உலக கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌ தாரர்கள்‌ இருபது பேர்களை த்தோர்ந்‌ தடுத்த போது, முதல்‌ இரண்டு இடங்‌. சளையும்‌ அமெரிக்காவைச்‌ செர்ந்த பிரியன்‌ இளாரும்‌, எமிலைன்‌ அயுப்‌ ரெயும்‌ பெற்றனர்‌ 7042 போட்டியில்‌ ்‌்‌ பந்தயத்தில்‌ தங்கப்‌ பதக்கம்‌. தந்தார்‌. அவருக்கே வெள்ளிப்‌ பதக்சு மொன்றும்‌ கடைத்தது! லக்ஷ்மண்‌ ஓங்‌, ராஜீவ்‌ மோத்தா அமீட்லுத்ரா, ரிஷி நாராயண்‌ குழுப்‌ போட்டியில்‌ தங்கும்‌ பெற்றது தனிச்‌ சிறப்பு 'கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தினால்‌ சுற்று: லாத்‌ துறையும்‌ வளர்ச்சி பெறவுள்‌ எது.83கோடி அளவுக்கு அந்நியச்‌ செலாவணி இடைக்கும்‌ வாய்ப்பு உள்ளதாம்‌! ஸ்காட்லாந்து,

"கால்‌ஃப்பின்‌.

ஆண்ட்ரூஸ்‌ கழகம்‌' ப்‌ பைத்‌ தொடங்‌, கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்‌.

"துக்கான சட்ட இட்டங்களை உருவாக்‌

இமிருக்கறார்கள்‌!. 'பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன்‌ கால்‌ஃப்‌.

இந்தியாவிலும்‌ குடியேறியது. சல்கத்‌ நாலில்‌ சமம்‌ "ஆண்டு ராயல்‌ கல்கத்தா கால்ஃப்‌ கிளப்‌ தோற்று மிக்சப்பட்டது. 42ல்‌ பம்பாலிலும்‌, 1476, சசசச்களில்‌ _பெங்க:

ஜில்லாங்‌, சென்னைலிலும்‌ கால்ஃம்‌ செப்கள்‌ ஆரம்பிக்கப்பட்டன

நல்லப்‌ ஆட்டத்திற்கான கருவி கனை வாங்க 00 மு.சல்‌ 20 ஆயிரங்‌ கள்‌ வரை ஆரும்‌! ஆட்ட மைதானம்‌. கிட்டத்தட்ட பதிலோ... லோ மிப்டர்‌ அரம்‌. ஆட்டத்தில்‌ 'படுனெட இக்‌ நழி கள்‌ நட வேண்டிலிருக்கும்‌ பந்தயத்தில்‌ ஆப்டக்காரர்கள்‌

நாலொன்றுக்குக்‌ இட்டத்தட்ட 43

30 ஒலோ பீட்டர்‌ நடந்தாக வேண்‌: அதலால்‌ இதற்குத்‌ இறமை வலியையும்‌ மன ஈறு.

கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்திற்கு வயது ஒரு பொருட்டல்ல! "92 வயதிலும்‌ கட இதற்கான போட்டிகளில்‌ கலந்து: காண்டு ஜெனரல்‌ லீஸ்லி முல்ஸர்‌ வெற்றிவாகை தடிலிநக்கறார்‌?! உலகத்திலேயே அதிக யாத்த. ள்ள கல்‌ஃப்‌ மைதானம்‌ இந்தியா தல்மார்க்கில்தான்‌

இந்தியாவிலுள்ள 200 கால்‌ஃப்‌: பந்தய மைதானங்களில்‌ பட்டத்தட்ட 180 ௧4. ்‌ வத்தினர்‌ நிர்வடத்து வருறார்கள்‌!.

| ல்லாற்ஸ்‌ 2 |

தாமஸ்‌ கக்‌ என்ற பயண நிறு. வனம்‌ இவ்வாண்டு. 76 கால்‌

ஆட்டக்காரர்களுல்குப்‌ பல. புகழ்‌ மிக்க கற்றுலா இடங்களைப்‌ பார்வை. விடுவதுடன்‌ பம்பாய்‌, இல்லி,பெங்க ஷர, உதகமண்டலம்‌ ஆலய இடங்‌ களில்‌ அவர்கள்‌ கால்ஃப்‌ ஆடுவதற்‌. தம்‌ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது! பிரான்‌ இல்‌ சுற்றுலாப்‌ பயணிகளை ஈர்க்க.

1989ல்‌ மட்டும்‌ 56 புதிய கல்‌ஃப்‌ மைதானங்களை உருவாக்கியுள்ள. வர்‌, இத்‌ நாட்டின்‌ தலைவர்‌ மிட்‌

கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தில்‌ புலி! ல்‌ அமெரிக்கச்‌. சிறுவன்‌. ' ஓர்‌. ஐந்து வயடல்‌ கால்ஃ்ப்‌ ஆடி, சிறுவர்களும்‌ பெரியவர்களுக்‌ நச்‌ சளைத்தவர்கள்‌ இல்லை என்ப அதக்‌ காட்புயிரக்கறான்‌! இந்தியா வுக்கும்‌. இப்படிப்பட்ட பெருமை இடைக்குமா.

மில்ஸ்‌ கால்‌ஃப்‌ கோப்பைப்‌ பந்த.

லத்த) ரித்து. - சன்மார்‌ கால்‌ஃப்‌ போட்டியிலும்‌ வெற்றி. பெற்றவர்‌ கல்கத்தாவைச்‌ சேர்ந்த. பஸாத்‌. அலி. 14. வயதிலேயே

புரொப்ஷைலாச மாறியவர்‌ கல்‌ஃப்‌:

சகளைச்‌ சுமந்து "காலடி யாகு.

ந்த. அனுபவம்‌. இவருக்கும்‌: உண்டு! ஹிந்து - சன்மார்‌ கால்ஃப்‌ போட்டியில்‌ ஸாத்‌ அலிக்குள்‌ இடைத்த பரிசுத்‌ தொகை 1 லட்சம்‌. யால்‌! இவரது சகோதரர்களும்‌ சிறந்த ஆட்டக்காமர்களே!!

2

- இதத்‌.

வனா டப்‌ ஆசிய விளை போட்டிகள்‌. பிறிங்கன்‌ ராளர்‌ ஸ்டேடியத்தில்‌ செப்‌ டெம்பர்‌ 22% தேடி தொடங்க: இதற்கென முப்பத்தி மு ன்று ஸ்டே யங்கள்‌ அறுதாறு சில்லியன்‌ டா. செலவில்‌ புதுப்பிக்பப்பட்டன.

மாட்டும்‌ கழைப்‌

ஆரியப்‌ போட்டிக்கு. ரான கையாளர்களும்‌, முப்பத்தெட்டு நாடு பெிலிரந்து 6300 விளையாட்டுக்‌. கலைஞர்களும்‌ 1,202 கடிகபபூரில மாக. அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்‌ க்ஷம்‌, இட்டத்தட்ட ஒரு லகஷர்‌ பார்வையாளர்களும்‌ வந்துள்ளன.

அத்த எலிக்குப்‌ பரிச கொடுத்தும்‌. வீழா. நடத்தறாங்க

(பூனைக்கு வச்சிருந்த பால்ல தூக்க. மாத்திரையைக்‌. கலத்து வச்டி, பூனை தூங்கும்‌ போ,

மைக்‌ கட்டி

கழுத்துல ரசா மண்‌

ர்‌

'இருபத்தேழு விளையாட்டுப்‌ போட்டி. களில்‌ 408. தங்கப்‌ பதக்கங்களை வழங்கிமிருக்கிறார்கள்‌. இந்தியா சுயாடி, போட்டியில்‌ முதல்‌ தங்கப்‌: பதக்சத்தைப்‌ பெற்றது... ஆசியப்‌: போட்டிகளில்‌ சுபாடி இடம்‌ பெற்‌.

ள்ளது இந்த ஆண்டில்தான்‌

மல்காக்டம்போய்‌ டமில்‌ இந்திய விராங்களைகள்‌... தோத்களாவும்‌ பார்தியும்‌ வெள்ளிப்‌ பதக்கங்களைப்‌: பெற்று பெண்கள்‌ இதிலும்‌ இளைத்‌: தவர்களில்லை. என்பதைக்‌, சாட்டி பள்ளன்‌!

குத்துச்‌ சண்டைப்‌ போட்டிகளுக்‌ தான நீர்ப்பை முதல்‌ முறையாக "கம்ப்யூட்டர்‌ வழங்கியுள்ளது! சினா ஆசியப்‌ போட்டிகள்‌ நடத்தும்‌ நாடு என்பதுடன்‌ மற்ற தாடுகளை விட

அவக இதனிடம்‌ சபற பப்‌! இந்த. )ந்தியப்‌ படர. தப வத்பன்னர்‌

கள்‌ ஜான்பீர்‌, 'அஜேந்திரன்‌,. பதக்‌, சுரீந்தர்‌ வெண்கலப்‌ பதக்கங்களைப்‌. (பெற்றுத்‌ தந்துள்ளது. ஆதுதலளிம்‌ 'பதாசு... உள்ளது! ஜிம்னாலயப்‌. போட்டிகளில்‌ நீடி வழங்கும்‌ இபத கள்‌ தவறான தீரபபக்களை வழங்கு இறார்களா என்பதைக்‌ சம்ப்ம ஒற்றன்‌". கண்காணித்து, த்து அனைவரையும்‌ இகைப்பில்‌ ஆழ்த்த. யுள்ளது! ட்‌ £விம்பிள்டன்‌ டென்னிஸ்‌ சாம்பி யன்‌ லியாண்டர்‌ பியஸால்‌ இந்தியா வுக்த வெண்கலப்‌ பதக்கத்தைத்தான்‌. பெற்றுத்தர முடிந்துள்ளது என்றால்‌. வியப்பாமில்லை? துப்பாக்‌ அடும்‌ பொட்டிமில்‌சொமதத்தாவும்‌ வெண்‌

வலப்‌ பதக்கந்தான்‌ பெற்றுத்‌ தந்தார்‌! 'தங்க ஓட்ட வீராங்கனை" கஷாவுல்‌ *க்‌ கடைசிப்‌ பந்தயம்‌; வெள்ளி. மட்டும்‌ கட்டியது.ரோஜா தட்டு ஒரு வெண்கலத்தையாவது. பெற்று, இந்யொலில்‌ "மானத்தை'& காப்‌ பாற்றியுள்ளார்‌!. உரிய காலத்தில்‌ அனுமடி இடைக்‌, சாததால்‌ மதிங்கல்‌ வெண்கலப்‌ பதக்கம்‌ ஆடிய விராங்களை மதத்தாவால்‌ கடைசி நிமிஷ லிமா த்தில்தால்‌. வர. முடிந்துள்ளது! பயிற்சிக்காக முயன்ற போலு, பயிற்‌ க்கான துப்பாக்கிப்‌ போட்டிக்‌ களம்‌ மூடப்பட்டு... விப்பதாம்‌! சன விளையாட்டு வீரர்கள்‌ இவ்‌: வளவு பதக்கங்களை க்‌ நவிப்பளதக்‌ கண்டு நாம்‌ ஆச்சரியப்ப்டிதோம்‌. ஆனால்‌, இந்த விளையாட்டில்‌ கலை. ளை சருவாம்கும்‌ பமிற்சியாள ரைப்‌ பற்றி ஒரு செய்தி, இவர்களை பருவாக்கும்‌. பமிற்றியாளர்‌ சங தங்யூ 12சரலிநந்து ஓரிரு மழையே. தம்‌ வீட்டுக்குச்‌ சென்றிருக்‌கறாராம்‌! வர்‌ வீட்டுக்குப்‌ பொன போழு வரது ஐந்து வயது மகன்‌ தந்தை நன்று அறியாம ஒளிந்த கொண்‌ டானாம்‌! இந்தியாவிலும்‌ இப்படிப்‌. பட்ட சங்க்குங்யூக்கள்‌. தோன்றும்‌ சாலம்‌ வருமா? பிறிங்கல்லிளையாட்டுக்கலைஞர்‌ களுக்கு நவில மருத்துவக்‌ கரலிசுளை விட்‌, சீன 'அகுபஞ்சர்‌' முறை கடனே வலியைப்‌ போகம்‌ அடு மருந்தாகப்‌. கல்பட்டு வு தப பிஜிங்கில்‌ ஆசியப்‌ போட்டிக்‌ ககட்சினா 120 லோ வராம்‌ தங்கத்தை உருக்கி முன்று லகரம்‌: மோதிர நெக்லஸ்களைச்‌ செய்து உள்ளது! உடல்‌ கானமுற்றோரும்‌ கூட பீஜிங்‌ போட்டியில்‌ கலந்து கொள்ளலாம்‌! ஹாங்காங்கைச்‌ சேர்ந்த வில்‌ வீரர்‌ வால்பிங்ஸன்‌ தம்‌ சக்கர நாற்காலிமில்‌ அமர்ந்தவாறே. இறமையைக்‌ உட்டு வா 1, பத்து வருஷங்களுக்கு முன்‌ ஒரு சார்‌ கால்களை இழந்தவர்‌

அடுத்த ஆசியப்‌ போட்டி, தாம்‌. லாந்தைச்‌ சேரிந்த பாங்காக்கில்‌ நடை 'பெறவிருக்கிறது!!

புகைப்படங்கள்‌. - இந்தியன்‌. எச்ஸ்டிரஸ்‌.

்‌ வரவில்‌: கணணைருசிடுத்சத முஷ்‌ எஜம்டிவை! எண்டைபகின்ளவளலிகைரி, 'ரடயவாம்‌

அணத கக்கன்‌ க௪ஞல்வைஞ்‌- ரதம்‌ வலபுண்‌ கன்ட 24. இது இருன்னு கஷரிஞ்னிசன்னுலரி ஆனா.

விடிந்தால்‌ தீபாவளி, இரண்டு. மூன்று நாட்களாக மழை யெய்திருந்‌

தது... தெருவெங்கும்‌. நீர்‌. தேங்கிக்‌.

ந்தது. தவனைகள்‌ இங்குமங்கும்‌ தத்தித்‌ தாவி கொண்டிருந்தன. ராம்‌ ம்‌ பிரமோத்ராமும்‌ கொளுத்திப்‌. நீயாடும்‌ வெடிகள்‌ வேறு அவற்றை. அச்சுறுத்தின ராம்திக்குத்‌ _இட௦;

ன்று ஒரு

னே, "டேய்‌ பிர.

இப்போ ராக்கெட்‌ வாணம்கொளத்‌. வால்‌ ஜோராக இருக்கும்‌... இல்லை. யாடா?"' என்றான்‌.

'பிரமோத்ஒடிச்‌ சென்று,ஒருபெரிய உயரமா. பாட்டிலை... எடுத்து வந்தால்‌. நடுத்‌ தெருவில்‌ வைத்தா

ராம்ஜி ஓடிச்‌ சென்று, ராக்கெ வாணுத்தைக்‌ கொண்டு வந்து முலில்‌ வைத்தான்‌. பிறகு உள்ளே ஓடி வால்‌, அந்தச்‌ சமயத்தில்‌ ஒரு அதி சயம்‌ நடந்தது.

ஒரு வயதால தவளையார்‌. ரால்‌ தொடர்ந்து தத்திப்போக வில்லை. இடையிடையே சற்று நேரம்‌ ] "தேவைப்பட்டது. நிற்பதற்கு.

டம்தேடிச் சுற்று முற்றும்பார்த்தார்‌.

அப்போது தால்‌ ராம்ஜி ராக்கெட டைப்‌ பாட்டிலில்‌ வைத்துவிட்டு உள்ளே ஓடினான்‌. ஒரே தாவல்‌. தவளையார்‌ பாட்டில்‌ மீது தொற்றிக்‌ கொண்டார்‌! பிறகு மெல்ல நகர்ந்து அவர்‌ ராக்கெட்டைப்‌ பற்றிக்‌ கொன்‌. வதற்கும்‌, _.... விட்டுக்குள்ளிருந்து வாணம்‌. கொளுத்தும்‌ கனதுவத்தி

அவ

யுடன்‌ ராம்ஜி ஓடி வருவதற்கும்‌ சரி

யாகஇருந்தது.அவல்‌ தவனைய ரைக்‌ கவனிக்கவில்லை. பாககெட்டிற்குத்‌ நீ.

வைத்தால்‌. அடுத்த

ஸ்‌ என்று விண்ணில்‌ பாய்ந்தது. அதில்‌ தொற்றிக்‌ கொண்டிருந்த தவளையாடும்‌.... வாணத்துடன்‌ விண்ணிற்குப்பபணமானார்‌[தவளை யாருக்குப்பயமாகஇருந்தது.அதவால்‌, பார்க்கவே.

கணம்‌ அது, தரிக்கொண்டு,

அவர்‌ ஏழே குனிந்து ட்‌ இல்லை. வழக்கமாக, ராக்கெட்‌ வாணம்‌ என்பது, விண்ணில்‌ சற்றுத்‌

தூரம்‌ சிறிப்‌ பால்ந்து விட்டு, 'படார்‌ என்று வெடித்துச்‌ நெறிப்‌ பூமியில்‌ எங்காவது விழுது விடும்‌. தவளை: யார்‌ பயணம்‌. செய்த ராக்கெட்‌, வெடிஃகவும்‌ இல்லை; சிதறிக்‌ 8ழே. விழவும்‌ இல்லை. மாறாக, விண்ணில்‌: மேலே, மேலே... போய்க்‌ கொண்டே இருந்தது!

இரஏடமணாளன்‌

1

வெகு நேரத்துக்குப்‌ பிறகு, அந்த ராக்கெட்‌ பொத்‌. என்று எங்கேயோ தரையில்‌ விழுந்தது. தவளையாருக்கு இன்றும்‌ புரியவில்லை, மெல்லக்‌ கீழே இரையைச்‌ சற்று முற்றும்‌ பார்த்தார்‌ இவ்வ ஆச்சர்யம்‌! அவர்‌ கண்களை அவராலேயே நம்ப முடியவில்லை, தரையில்‌ ஒரு தாக தும்பு கூட இல்லை!

இடிரென்று ஏழெட்டு மனிதர்கள்‌. வெளிப்பட்டனர்‌. அவர்கள்‌ விண்‌ வெளி வீரர்களுக்கான உடைகளை அணிந்திருந்தனர்‌. கறுக்கும்‌ நெடுக்கு, மக ஒடி எதையோ தேடினர்‌.

அவர்கள்‌ பேசிக்‌ கொண்ட இலி நந்து தவளையாருல்கு விவரம்பு: ரிந்து: இட்டது, தன்னைச்‌ சுமந்து வந்த ராக்கெட்‌ அவர்களின்‌ ராடரில்‌ நவா லயிருகக வேண்டும்‌. என்ப நதிப்‌ புரிந்து கொண்டது. விவரம்‌:

புரியாமல்‌ அவர்கள்‌ தேடி அலை. வதைப்‌ பார்த்ததும்‌ தவனையாருக்‌ தப்‌ பாவமாக இருந்தது. தானாகச்‌ சென்று விவரத்தைக்‌ கூறி விடலிரும்‌: மினார்‌. அவர்கள்‌ கவனத்தைத்‌ தன்‌

பக்கம்‌ இழுக்க, பாடத்‌ தொடங்‌ கர... கர... சர... கொர... கொர... கொர... ஒருவர்‌,

மான சப்தம்‌ கேட்டிறதுடா நார்‌. மற்றவர்களும்‌ சற்று நேரம்‌: காதைத்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டு சற்றுக்‌. கேட்டனர்‌.

“ஆமாம்டா...! பிற இரகுத்தில்‌ விண்வெளிக்‌ கப்பல்‌ எழுப்பும்‌ சமிக்ஜை ஒலியாக இருக்குமோ..." என்று ஐயத்தைக்‌ கிளப்பினார்‌ இன்‌: னொருவர்‌

மண்டும்‌ தவளையாரிடமிருந்து, “தரவகரவகைர..கொர..கொர... சொர, சப்தம்‌!

அனைவரும்‌ ஒலி வந்த இசையை: நோக்கு ஓடி வந்தனர்‌.

"ஏன்‌. ததா ர்‌ எப்படி இங்கு வந்தீர்‌.. ஜ்‌ 'இது எந்த ஊர்‌...?. முதலில்‌:

அதைச்‌ சொல்லுங்கள்‌: “இது ஒரு விண்வெளி நகரம்‌... பூமலில்‌ பல. நகரங்கள்‌ உள்ளன. பல்லவா? அதேபோல்‌,ஆகாயத்தில்‌ இமைக்கப்பட்டுள்ள நகரம்‌ இது:

"ஆகாய தகரமா? ஆச்சர்யமாக:

தே. இதன்‌ பெயர்‌ "“பெயரா...?பாரத்‌ சிக்மா நகர்‌" அப்படியானால்‌ இந்‌ நகரை அமைத்தது. பாரத நாட்டுக்காரர்‌ "ஆம்‌. அது, சரி. தவளை யாரே... தர்‌ எந்த நாட்டிலிருந்து வருலிதீர்கள்‌.

*பாரதத்திலிருந்துதான்‌. நார்‌ தவளையார்‌ பெருமையுடன்‌

சரி தவனையாரே! நர்‌ எப்பரு இங்கு. வந்தீர்‌... உம்முடைய வாகனம்‌ எது? அது. எங்கே...?'

அவர்கள்‌. சரமாரியாக சத்‌ தொடுத்தனர்‌. 'தவனையார்‌, தான்‌ வந்த ராக்கெட்‌ வாணம்‌, இடந்த இசைக்குத்‌. தன்‌ கையை நீட்டிக்‌ காட்டினார்‌, ஒருவர்‌ ஓடிச்‌ சென்று அதை எடுத்து வந்தார்‌. "உடனே அனைவரும்‌, "ப்பூ. தீபா. வளி ராக்கெட்‌ வாணம்‌, இஇில்‌ அமர்ந்தா இங்கு வந்தீர்‌”

வினாக்‌.

வியப்புடன்‌, அவர்களின்‌ உற்சாகம்‌. சப்பென்று ஆசி விட்டது. .

“ஆம்‌ ஐயா... ஆனால்‌ இதல்‌: அமர்ந்து அல்ல... தொற்றிக்‌ கொண்டு... வந்தேன்‌...” என்ற தவளையார்‌ நடந்த அனைத்தையும்‌. விவரித்தார்‌

"நல்லவேளை ! எங்களுக்கு உ௰ிர்‌ வந்தது..." என்றனர்‌ அவர்கள்‌.

'தவளையார்‌ அவர்களை வியப்பு. டல்‌ நோக்கிவார்‌.

1ஆம்‌... ஏதோ வேற்றுக்‌ இரக. மனிதர்கள்தான்‌. எங்களது பாரத்‌ சிக்மா நகணத்‌ தாக்க வந்து விட்டார்‌ களோ என்று பயத்து சொண்டிருந்‌ தோம்‌... அப்படி இல்லை, என்று தெரிந்ததும்‌. ஒரு நிம்மதி..." என்று அவர்கள்‌ பெருமூச்சு விட்டனர்‌,

அதற்குள்‌ ஒருவர்‌, ''சரி தவளை மாரே! இன்று நீர்‌ எங்களது விரும்‌ தாளி... அத்துடன்‌ இன்று தீபாவளி, அல்லவா? வாருங்கள்‌ எங்களுடன்‌.

இனைவரும்‌ விருந்து உண்டு மடழ்ச்‌ சியாக, £இருப்போம்‌, என்று, அழைத்தனர்‌.

'தவளையார்‌. அந்த அழைப்பை மடழ்ச்சியுடன்‌ ஏற்றுக்‌ கொண்டார்‌, எல்லாரும்‌ ம௰ழ்ச்சியாக ஒரு மேஜை எயச் சுற்றி அமர்ந்து, விருந்து உண்ட னர்‌. தவளையாரால்‌ நாற்காலியில்‌. மரந்து சாப்பிட முடியவில்லை. மேஜை மீதே தாலி ஏறி அமர்ந்து கொண்டார்‌. "அடுத்தது. என்ன. தவளையார்‌. "என்ன வேண்டும்‌...! கேளுங்கள்‌, செய்வோம்‌..." என்றார்‌ ஒருவர்‌. இத்தனை நேரம்‌ பூமியில்‌ விடியற்‌ சாலம்‌ ஏற்பட்டு, இபாவளி நடந்து, கொண்டிருக்கும்‌... வெடிகளைக்‌ குண்டு எனக்குப்‌ பயம்தான்‌. என்றா. ம்‌,ராம்ஜியும்‌ பிரமோத்தும்‌ வெடி 'காளுத்துவதைத்‌ தூரத்தில்‌ இருந்த. வாறு பார்ப்பேன்‌, நான்‌ ஓங்கு வந்து விட்டதால்‌, அதைப்‌ பார்க்க முடியா மல்‌ போய்‌ விட்டது...'' என்று குறைப்‌ பட்டார்‌ தவளைய) உடனே ஒருவர்‌; "அதனால்‌. என்ன,..?. சுலங்க. வேண்டாம்‌. உனக்கு ராம்ஜியும்‌ பிரமோத்தும்‌ வெடி. கொளுத்துவதைத்தானே

2

என்றார்‌

பாத்கவேண்டம் இதே யாரும்‌ நத என்றவற அதுகில்‌ இரந்த இமாம்‌ கண்ட்ரோல்‌ சாதனத்தில்‌. சல பித்தான்களை அழுத்தினார்‌. வன்‌ எனச்‌ ஒரு மனி பெட்டி, அடுத்த நொடியில்‌ அதன்‌ இரவையும்‌ தெரிந்தது அவர்‌ இன்‌ னொரு பித்தானை. அழுத்தினார்‌. பமமைத்து இநதிய தெரிந்த. கொடு க்க்களை அழுத்தினார்‌, தமிழ்நாடு தெரிந்தது, அடுத்ததாகத்‌. நஞ்சை மாவட்டம்‌. மிறகு மன்னார்‌ இடு நமரம்பட அதில்‌ உள்ள முதல்‌ தெரு கடைசியாகப்‌ பித்தானை அழுத்தியதும்‌; பிரமோத்‌ வீட்டு வாசலில்ராம்தியும்‌ பிரமோத்ராமும்‌ போட்டி போட்டுக்‌ கொண்டு வெடி, களைக்‌ கொளுத்திக்‌ சொண்டிரப்‌. பக்க ல்நுடந்க தத க்கவில்‌ இருந்த தவளை யும்‌ மற்ற மவிதர்களும்‌ அதையெல்‌ நரம்‌ கண்டு களித்தனர்‌. கை தட்டு ஆவாரம்‌ செய்தனர்‌, அப்போது யாரும்‌ எதிர்பாராத, கலக அசம்பனதம்‌ நபத்தது! டீவி. இரையில்‌ பிரமோத்ராம்‌. ராக்கெட்டைக்‌ கொளுத்திக்‌ கொண்டிருந்தான்‌. அதைக்‌ கவனில்‌ சாத ராம்ஜி பிரமோத்ராமுக்குப்‌ பின்‌, மம்‌. ஒரு அணுகுண்டை வவத்துக்‌

ஈஷத்தி விட்டான்‌, அடுத்த கணம்‌ உலகமே. அஇரும்‌ வண்ணம்‌ ஒரு, “டமார்‌... வெடிச்‌ சத்தம்‌!

அவ்வளவுதான்‌! படுக்கையில்‌ ஒயர்ந்து தூங்கிக்‌ கொண்டிருந்த. ராம்ஜி இடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்‌. தான்‌, இத்தனை நேரமும்‌ தான்‌ பார்த்த காட்டுகள்‌ எல்லாம்‌ வெறும்‌. சனவு என்பது அவனுக்குப்‌ புரிந்தது.

குளித்துப்‌ புத்தாடை அணிந்து: பிரமோத்ராமுடன்‌ வெடி கொளுத்த வந்த பொது மாடிப்படி ஓரமாகத்‌ தவளையார்‌ இருப்பதைக்‌ சவனித்‌ தான்‌. அவனுக்குச்‌ சிரிப்பு வந்தது. அவன்‌ சிரித்ததற்கு என்ன காரணம்‌. என்பது மற்றவர்களுக்குப்‌ புரிய வில்லை. ஆனால்‌ உங்களுக்கப்புரியு

இவ்த்‌ அக்‌

நரட்டைலாலி. களைப்புடன்‌ புதரிலிருந்து வெளியே வந்தது:

"முட்டையெல்லாம்‌ இட்டு முடிச்‌ சாச்சா?" என்று கேட்டது முட்டைக்‌. கண்ணன்‌, முட்டைக்கண்ணன்‌ ஆண்‌: முதலை. பட்டைவாலி அதன்‌: மனைவி.

"ஒருவழியா முடிச்சேன்‌. அரச மரத்தடிப்‌ புதரில்‌ கொஞ்சம்‌, மாமரப்‌ புதரில்‌ கொஞ்சம்‌, கடம்ப மரத்தடியில்‌ கொஞ்சம்‌ என்று பிரிச்சு இட்டிருக்‌ கேன்‌. இந்த முறையாவது குட்டிங்க ளெல்லாம்‌ ஒழுங்கா வெளிவந்து ஆயு ளோட இருக்கணும்‌"' என்று தன்‌ சவ லையை வெளியிட்டது பட்டைவா

“சரி, ரொம்பக்‌ களைப்பா இருப்பே. போன வாரம்‌ தண்ணி, குடிக்கு வந்த எருமையை அடிச்சு, பாகம்‌ பாகமாக்‌ கடிச்சுப்‌ பாறை விளிம்புக்குக்‌ ஏழே அமுக்கு வைச்சி. ரக்கேன்‌, போய்‌ வேண்டியதை எடுத்‌. துச்‌ சாப்பிடு!" என்று பரிவுடன்‌ மனைவியை அனுப்பியது முட்டைக்‌. கண்ணன்‌.

நான்‌ முட்டைகளிட்ட பகுதியை விட்டு விலகாமல்‌ மூன்று மாதங்கள்‌ வரை அங்சேயேகாத்திருந்ததுபட்டை வாலி." முட்டைகளை உடைத்துக்‌ கொண்டு குட்டிகள்‌ வெளியே வர

ண்டிய காலம்‌ அநு: 'இன்னும்‌அடையாள ஒலிவாலில்‌ லையே முட்டைகளிலிருந்து? மனிதப்‌ பாலிகள்‌ யாராவது முட்டைகளைத்‌ இருடிக்‌ கொண்டு போய்‌ விட்டார்‌ களா?" என்று கலங்கக்‌ கொண்டிருந்‌ ஐது பட்டைவாலி..

அன்று முன்னிரவு நேரம்‌, பட்டை வாலி எங்டுக்‌ கொண்டிருந்த அடை யான ஓலி முட்டைகளிலிருந்து கேட்டது! பரபரப்படைந்த அது,

மின்னலாகச்‌ செயல்பட்டது! முட்‌ ட்சளை அழுத்திய கொண்டிருக்க செற்றுப்‌ பகுதியைத்‌ தோண்டி ௮௧/ றியது. இதற்கெனவே காத்திருந்த. பட்டிகள்‌ ஒட்டை. உடைத்துக்‌ காண்டு வெளியே வந்தன ! உள்ளு ர்வு வழிகாட்ட, அத்தனை குட்டி. களம்‌ தருக்கு வது தர, நா்சளா. கவே உணவு தேடி அலைந்தன! கடம்ப மரத்தடிப்‌ புதர்தான்‌. பாக்கி. அடையாள ஒலி இன்னும்‌: அங்குள்ள முட்டை களிலிருந்து வர. வில்லை! காரணம்‌ என்னவாக இருக்‌ ம்‌? அடுத்த நாணும்‌ பொறுமை:

(ட, மோடுகாத்திருந்தபட்டைவாலி,வேறு,

வழிமில்லாது. முட்டையிட்ட பகுத. யைத்‌ தோண்டிப்‌ பார்த்தது. அது. எதிர்பாரித்தபடியே அங்கே. முட்டைகள்‌ இல்லை. யாரோ இருடிக்‌

'காண்டு போயிருக்கறார்கள்‌!...

"இநவரை அரா மரத்த, மாமரத்‌ தடிப்‌ புதர்களில்‌ இட்ட முட்டைக ளாவது' தப்பித்துக்‌ கொண்டதே என்று அந்த நிலையிலும்‌ ஆறுதல்‌. கொண்டது பட்டைவாலி..

'காலை நேரம்‌, ஆற்றின்‌ நடுவே. தலைநீட்டிக்‌ கொண்டிருந்த ஒரு மொட்டைப்‌ பாறையில்‌ பட்டைவாலி யும்‌, முட்டைக்கண்ணனும்‌ சுகமாக வெயில்‌ காய்ந்து கொண்டிருந்தன. இரண்டில்‌... குண்களிலிருந்தும்‌ கண்ணீ! பெருக்‌ கொண்டிருந்தது. இரண்டும்‌ அடிக்கடி பற்கள்‌ நிறைந்த. நங்கள்‌ வாயை அகலத்‌ இறந்து மூடின.

கடுக்சல்காறர்‌ ஒருவரும்‌, வழுக்‌ கைத்‌ தலையர்‌ ஒருவரும்‌ சுரையில்‌.

கத்தத்த்றர்‌. ்‌ அண்ணே, இந்த அதிசயத்தைப்‌: பாரண்ணே!! கடம்ப மரத்தடிப்‌ புதரில்‌. இரந்த மட்டைகளை சாம்ப இரிட்‌ டாம்‌ இல்லையா? அம்மா முதலை யும்‌ அப்பா. முதலையும்‌. எப்படிக்‌ கண்ணீர்‌ விட்டு அழுகின்றன பாருங்‌. கன்ர என்று, வியந்து கொண்டார்‌ கடுக்கன்காரர்‌. ப்‌

"இதுக அதுக்காக அழலேண்ணே, நேற்றும்‌ தண்ணீ! முடிக வந்த இரண்டு செம்மறி ஆடுகளை இழுத்துக்கிட்டுப்‌. போல்‌ இதுக ரெண்டும்‌ முழுங்கடுத்ு

முங்கி ஆடுங்களுக்காக இரங்க. இதுக இரண்டும்‌ கண்ணீர்‌ விடுது. முதலைக்‌ கண்ணீர்னு கேள்விப்பட்‌,

ல்லே?"' என்று கூறினார்‌ வழுக்கை கத்த வடிகட்டின மடையங்க, நம்ப உடம்பிலே அஇிகமா இருக்கற. எப்புச்ச, கண்களுக்கு அருகே. உள்ள சரப்பிகள்‌ மூலமா வெளியே வர்றது. நாம்ப வாயைத்‌ கொண்டிருப்பதும்‌ அதற்காகத்தா இதுகூட. இவங்களுக்கு. தெரிய: லையே" என்று வியந்து கொண்டது. முட்டைக்சண்ணல்‌,

“புது மட்டும்‌ இல்லிங்க, நாம்ப ஆட்டை முழுக்கிட்டோம்‌, மாட்டை முழுங்குட்டோம்னு இந்த மனிதர்கள்‌. தக்கடி புகார்‌ சொல்கிறாங்களே நம்மால எதையுமே முழுங்க முடியா துங்கறது. இவங்களுக்குத்‌. தெரி மாதா?" என்று 0) வாலி,

"நீ கடம்ப மரத்தடிப்‌ புதர்ல இட்ட

பலக்‌

வர்‌

தத்த கல்‌

முட்டைகளைக்‌ களவாடிக்‌ கொண்டு போன இருடர்கள்தான்‌. இவங்க ரெண்டு பேரும்‌. இடைச்சா இவங்‌ களைச்சும்மாவிடக்கூடாது' என்றது. முட்டைக்கண்ணன்‌.

அன்று இரவு. தல்ல இருட்டு நேரம்‌, ஓடக்காரன்‌ வீட்டுக்குப்‌ போய்‌, விட்டான்‌. சரையில்‌ பரபரப்போடு வந்து நின்றனர்‌ கடுக்கனும்‌ வழுக்கை யும்‌.

அண்ணே, முதலைங்களை நினைச்சா. பயமா இருக்கண்ணே. காலையில ஓடக்காரன்‌ வந்ததும்‌ போய்க்கலாம்‌,'' என்றார்‌ வழுக்கை.

"அப்பாவுக்கு. உடம்பு சரியில்‌: லைன்னு தகவல்‌ வந்த பிறகு இங்கே தாமதிப்பது சரியில்லை, தம்பி. அதோட, முதலைங்களுக்கு இரவில்‌: கண்‌ தெரிமாது. அதனால, தைரி மா வா, ஆற்றைக்‌ சடந்துடலாம்‌"' என்று வழுக்கைக்குத்‌ தைரியம்‌ கூறி அழைத்தார்‌. கடுக்கன்‌, வழுக்கை விருப்பமில்லாமல்‌ நடு ங்‌ ஒக்‌

£ண்டெ இறங்கொர்‌

'மை இருட்டிலும்கூட, தீருக்கடி யில்‌ நம்மால்‌ நன்றாகப்‌ பார்க்கு முடி யும்‌ என்பதை இந்த மடையர்கள்‌

உணரவில்லை, அதுவும்‌ நன்மைக்குத்‌ தான்‌. நான்‌ இட்ட முட்டைகளைத்‌ 'இருடினவங்கதானே இவங்க? இரண்டு பேர்‌ கதையையும்‌ முடிச்சுட லாம்‌," என்று தன்‌ கணவனிடம்‌ கூறி யது பட்டைவாலி. "உனக்கும்‌. கடுக்கன்‌.

எனக்கு.

வழுக்கை... என்றதுமுட்டைக்‌ கண்ணன்‌,

இரண்டு நாட்களுக்குப்‌ றின்‌ நடுவே. இருந்த மொட்டைப்‌

மா பாறையில்‌ தன்‌ குட்டிகளுடன்‌ குளிர்‌

காய்த்து கொண்டிருந்தது. பட்டை வாலி. குட்டிகள்‌ இப்பொழுது சற்றும்‌. பெரிதா மிருந்த.

"அம்மா, அம்மா, எதிர்க்‌ கரையில்‌: ஒர்‌ ஆடு தண்ணீர்‌ துடிக்கிறது. போய்ப்‌ பிடிக்கட்டுமா?'" என்று: கேட்டது ஒரு குட்டி

“வழுக்கையையும்‌, கடுக்களையும்‌. தூரத்துச்‌. கட்டியதால்‌. எல்லோ

ற்‌ ரம்‌ நம்மை ஒழிச்சக்‌ காத்துக்கிட்டி

ருக்காங்க, நீங்களெல்லாம்‌ சவனமா இருக்கணும்‌. அதோடு ஆட்டை ஜீரணம்‌ செய்யச்‌ கூடிய அளவுக்கு. நீங்கள்‌. இன்னும்‌ வளரவில்லை.

அதனால்‌, எலும்பில்லாத உணவாகச்‌ சாப்பிடுங்கள்‌." "உங்களால்‌ மட்டும்‌ ஆட்டை பண்ண. முடியுமா,

ஜீரணம்‌, ஒம்மா?'"

"முடியும்‌. என்னைப்‌ வளர்த்த முதலைங்க. வகிற்றில்‌. ஹைடிரோகுளோரிக்‌. அமிலம்னு, ஒண்ணு சுரக்குதாம்‌. அதனால்‌ இரும்‌. புத்‌ துண்டுகளைக்‌ கூட என்னால்‌ ரணம்‌ பண்ண முடியும்‌.

“அம்மா, நாங்க எப்போ உங்களை யும்‌ அப்பாவையும்‌ போல்‌ பெரிதாக வளர்வோம்‌!"

"எலும்பை ஜீரணம்‌ பண்ணும்‌. நிலை வந்துவிட்டால்‌ வேகமாக வளர ஆரம்பித்து விடுவீர்கள்‌. அப்புறம்‌. என்‌ தயவு கூட உங்களுக்கு வேண்‌: டாம்‌. நம்‌ இனத்திற்கு மட்டும்தான்‌ இறக்கும்‌ வரை வளர்ச்சி உண்டு. நம்‌. தாத்தாவுக்குத்‌ தாத்தா,நூற்று இருபது: ஆண்டுகள்‌ உயிர்‌ வாழ்ந்தாராம்‌. அவருடைய உடம்பு, கால்‌ பனைமர நீளம்‌ இருந்ததாம்‌. உயிர்க்காட்ி சாலையில்‌ அவருடைய உடம்பைப்‌: பாடம்‌ பண்ணி வைத்திருக்கிறார்‌ களாம்‌!" என்று பெருமைப்பட்டது.

போல.

பட்டைவாலி.. "தாத்தாவைப்‌ போல்‌ நாமும்‌ நீண்ட காலம்‌ உலர்‌ வாழ முடியுமா,

அம்மா?""

'தோலுக்காகவும்‌, இறைச்சிக்காக வும்‌ நம்மை மனிதர்கள்‌ வேட்டையா டாமல்‌ இருந்தால்‌ நாமும்‌ தாத்தா. வைப்‌ போல்‌ நீண்ட காலம்‌ உ.மிர்‌ வாழலாம்‌. ஆனால்‌, அது நடக்கக்‌ கூடிய செயலா?" என்று ஏக்கப்‌ பெருமூச்சு விட்டது பட்டைவாலி,

அறிவியல்‌ உண்மைகள்‌:

1. முதலைகளுக்கு முப்பு வந்து இறக்கும்‌. நேரம்‌. வரை வளர்ச்சி இண்டு, மனிதர்கள்‌... வேட்டை வாடாது. இருந்தால்‌ இவை நூறு ஆண்டுகளுக்கும்‌ மேல்‌ வாழும்‌.

2. தருக்கடிமில்‌ இரவிலும்‌ கூட்‌ முதலைலால்‌ காண முடியும்‌:

3. முதலைகளின்‌ உடலில்‌ சேரும்‌ அதிக உப்புச்‌ சத்து தாக்கின்‌ மூலமா வேம்‌, கண்களுக்கு அருகே உள்ள சுரப்பிகள்‌. மூலமாகவும்‌. வெளி மேறும்‌. இது, முதலை அழுது சண்‌ சொரி பெருக்குவது போல்‌ தோன்றும்‌.

“ச. முட்டைக்குள்‌ வளரும்‌ குட்டி கன்‌, வெளியே வர உதவும்படி தாய்க்‌ ஐச்‌ குரல்‌ கொடுத்து வரவழைக்கும்‌! இது இயற்கையின்‌ அதிசலம்‌:

-லையின்‌ வயிற்றில்‌ சுரக்கும்‌ ஹைஷிரோ குளோரிக்‌ அமிலம்‌, எதை ரும்‌ சரைக்க வல்லது.

ஹிட்லருக்கு ஒரு நாள்‌ தன்‌ வாழ்நாள்‌. நவரை என்பதை அறில ரொல்யலும்‌ வமாக இருந்தது; அதனால்‌ ஒழு ஜோசியரை அழைத்து இவ்வாறு சேட்‌ 'ஜொசிகரே! நான்‌ எப்போது இறப்‌ பென்ப. என்று, அதற்கு 'டதர்களின்‌ விடுமுறை நாளன்று! நார்‌. இருப்தியடையாத ஹிட்லர்‌. ன்று கேட்ட தீல்கள்‌ இறக்கும்‌ நாளன்று!" என்றார்‌ அந்த (பவே!) ஜோசியர்‌ பெரம்பூர்‌ அ. சல்சால்‌

கஷக்கு என்று விடுமுறை!

இருதாள்‌ சடையப்ப வள்ளல்‌ தன்னு, பைய விப்டுல்வாஞ்சலில்‌அமதிரககா எடர்ப்புறத்தில்‌ கவிஞர்‌ ஒருவா ரன கவிதைகளைப்‌ பொழிந்த கொண்டிருந்தார்‌.

'புலவர கவிதையைப்‌ பாடி முட ந்கதர்‌ முந்தா?" என்று உள்பக்கம்‌ பார்த்துக்‌ குரல்‌

தந்தார்‌ சடையப்ப வள்ளல்‌, உள்ளெ. மிருந்து படல்‌ ஏதும்‌ வராமல்‌ போகலே. "அட்டா! மறந்தே போய்‌ விட்டேல்‌ , அவி னுக்கு உடல்‌ நவமில்லாதநால்‌ இன்று வா! வில்லை; உமக்கு நான்‌ நூறு வராகன்‌ தட. வெஸ்‌! என்றவரால்‌ உள்ளே எழுந்த! சென்றா! சடையப்ப வள்ளல்‌, சிறிது நோக்‌ இல்‌ நூறு வராகன்‌ அடங்கிய ஒர பட்டுப்‌ இமை எடுத்து வந்து பலரிடம்‌ கொடுக்‌ நா்‌

உடனே புதவர்‌, "இருநூறு நடலரேன்‌

ஸ்றீரகே!" என்றார்‌, சளடையப்படுக்கி, இக்கென்றது; நாறு என்றதைப்‌ புலவ இறு என்று என்ணி விட்டாரே. என்று, நினைத்தவராம்‌,. "இருநூறு தடிலறேன்‌. என்று எப்போளதையா கூறினேன்‌?" என்று, கேட்டா.

"அதற்குப்‌ புலவர்‌, ''முந்நாறு தருகிறேன்‌. என்றுதானே சொல்லிப்‌ போனீர்கள்‌. என்று றே, சடையப்படுக்கு மேதும்‌ இல்‌ என்றது “புலவ! பெரும்புரட்டுக்கார மாய்‌ இடுப்பார்‌ போலிருக்கே... என்ற வாசன்‌ தடுவதாய்ச்‌ சொன்னது! கொஞ்சம்‌ நூலை உய/ந்தியே கே.

இதற்டு, நாதாறு தடூறேன்‌. தங்கள்தானே.. அவினிர்கள்‌? பூலவரிபமிருந்து அமைடியாகப்‌ வந்தத

இதைக்‌ தேட்டதும்‌ சடையப்பருக்கும்‌ தூக்ிவாரிப்‌ போட்டது.

"நான்‌ உமக்கு நூறு வராகன்‌ தருவதாசக்‌

என்று, என்று

இறு, பொறு அலல கோண்டே போ கிறீ இது என்‌: நாய்டு? என்றுகெட்டார்‌ சடையப்ப ஆட பறக்கும்‌ காலில்‌.

நல்‌ ஒன்றும்‌ உயரித்தவில்லையே! இடு: நூறு வராகல்‌ தடுவேன்‌ என்று நீங்கள்‌ கூரி ஓதைத்தான்‌. "இரு நூறு" என்றென்‌, "எப்‌. போசநையா கூறினேன்‌?! என்றுகேட்டர்‌ கள்‌! முன்புதான்‌ கூறினீர்கள்‌ எ: நன்‌ து ஏன்று சொன்னேன்‌ சொன்னதை! என்று செட்டிகள்‌.

அதைக்‌, நான்‌ 'நான்‌ நூறு! நடுதிறென்‌ என்று நங்கள்‌

சொல்வதை நானூறு! என்று கூறினேன்‌! என்று இலக்கிய நயத்துடன்‌ விளக்கமளித்‌. சார்பு

புலவருக்கு என்னை வாக்கு சாதுரியம்‌! எல்வளவு நயமான இலேடை! வள்ளல்‌ சடையப்பருக்கு உள்ளம்‌ பூரித்தது.அதனால்‌ புலவருக்கு ஆமிரம்‌ வராகன்‌ பரிசளிக்க!!!

அதென்ன ஆயிரம்‌ வராகன்‌ என்டு களா? சமையப்பர்‌ கறிய நுறு, புலவர்‌ கூறிய இருநூறு, முந்நூறு, நானூறு ௮௪: மொத்தம்‌. ஆஸிரம்‌ வராகன்‌ கணக்கு சரிதானே!

ப்‌ ஆப்பிரமணியன்‌: குரோம்பேட்டை

இரு ஜாமத்தில்‌ விடாக்கண்டன்‌ கொடாக்‌ கண்டன்‌ என இல! இருந்தனர்‌. இருவரும்‌ ஒடலரை ஒவர எப்படி எமாற்று, வது என்பதில்‌ கண்ணும்‌ கடத்துமாமிடும ர்‌

'விடாக்கண்டன்‌ ஒரு மாடு வாட னால்‌, கொடாக்கண்டன்‌ ஒர கானை மார்‌ வாங்குவான்‌, இப்படியாகப்‌ போட்டு மலம்‌ பான்மை இரவுக்கும்‌ பெரிய:

ஓ. நான்‌ பக்கத்து ஊரில்‌ நடக்கும்‌ உற. ரர்‌ யஸத்தித்கு இரலடிம்‌ சென்ற

மாப்பிள்ளை. அளப்பு முடந்தவுடன்‌, இருவடும்‌ சாப்பிட அமர்ந்தனர்‌

இரவும்‌ எடிரெடுர்‌ வரிசைகில்‌ உட சாரிந்திரந்தனர்‌

'விடாக்கண்டன்‌ தன்‌ இலைலில்தண்ண! தெளித்து, சொடாக்கண்டன்‌ மேலே னான்‌

கொடாகண்டல்‌ அவ்வாறே செய்தான்‌. இப்படியாக உணவருந்திக்‌ கொண்டிருக்கம்‌

மரென்று அண்ட்‌ கட்டான அ:

விடாக்கண்டன்‌ "0 கண்டனின்‌ இலைலில்‌ னான்‌, அதே போல்‌ 2 மிடாக்கண்டளின்‌ இலையில்‌ எப்‌ பிடுங்கி கண்ணலாம்‌! என நினைத்‌: நுக்கையை நீட்டினால்‌ ஒருவனின்‌ கையை

மோகவிடக்‌ எத்தனை முறை கூறினா லும்‌ கேட்பதில்லை. தும்பி வண்ணாத்நிப்‌.

பூச்சி இவைகளைப்‌! பிடிக்கு அவற்றின்‌ கழுத்தில்‌ நூலைக்‌ கட்ட வேகமாகச்‌ கற்ற லான்‌. இறக்கைகளைப்‌ பிய்த்து விடுவ நம்பிகள்‌ கால்களில்‌ பெய கல்லைக்‌ கொடுத்துத்‌ தாக்க வைப்பான்‌.

'ல சிறுவர்கள்‌ மலழ்ச்சியுடன்‌ அவற்றை. வேடிக்கை. பார்ப்பார்கள்‌. பெரியவர்கள்‌,

2

மற்றவன்‌ வட்ட கொண்டான்‌.

பத்த நிமிடத்தில்கரண்ப ள்‌ எரிந்தன இருவரும்‌

நிக்கொண்டு இள்களயப்‌ பார்க்கல! இல்லை...!

பக்கத்திலிருந்த பெரியவ! உட தம்பிகளா /எப்போலும்‌ எதுக்கும்போட்டு மப்பான்மை கூடலே கூடாது! நீங்கள்‌. சண்டையிட்டுக்‌ கொள்‌ சூம்போது உங்கள்‌. பொருள்‌ வெறு ஒடுவனுக்குப்போய்‌ விடம்‌! இனியாவது. பொது இடங்களில்‌ வீண்‌. சண்டை, பொறாமைகளைந்‌ தலிரித்த, ஒற்றுபையாச இருங்கள்‌" என்று கூறி கட்ட. களையும்‌ கொடுத்தா, அன்று முதல்‌ இரு, வரும்‌.நல்ல நன்பர்களாவிள

மல மலைத்துப்‌ படுத்தக்‌

விளக்கி

கத்தாலம்‌, மி, அந்தரராமல்‌,

பார்த்து விட்டால்‌, 'பாவஸ்டா, அப்பட, பெல்லாம்‌. உயிர்களைத்‌ துன்புறுத்தல்‌ கூடாது என்பார்கள்‌. ஆனால்‌, மோகன்‌ ஆவர்கள்‌ பேச்சைக்‌ கேட்காமல்‌ தொடர்ந்து பூச்சளைத்துன்புறுத்தியே வந்தான்‌.பூச்ச. மக்கன்‌ என்றே அவனை எல்லோரும்‌ நழைத்தள்‌,

அன்று பள்ளிக்குப்‌ புதிதாக ரமெஷ்‌: 0ச7நஇருந்தான்‌. அவன்‌ மீக நன்றாகப்‌. படிக்கும்‌ மாணவன்‌, அவனது தந்தையை: பந்த சாடல்‌ மாத்ரி விட்டதால்‌ அவளை ந்தப்‌ பன்ளிலில்‌ செரத்தருந்தார்கள்‌.

)மேஷ்‌ மோகனின்‌ செய்கை, பற்றில்‌ கேள்விப்பட்டான்‌ அவனுடன்‌ மாலையில்‌. மிளையா 9ம்பெ! முது மோகனுக்கு ஒரு, தும்பி இடைத்து விட்டது.மோகன்‌ வழக்கப்‌. படி அதனைச்‌ சித்தரவதை செய்ய ஆரம்பித்‌ நான்‌, அந்த நேரத்தில்‌ ஒரு, பெரிய முன்‌: மோகனின்‌ காலில்‌ தத்தி விட்டது. மோகன்‌: நடித்துப்‌ போம்‌ விட்டான்‌, ரமேஷ்‌ அந்த.

முள்ளை மெதுவாக எடுத்தான்‌. முன்‌ முழுதும்வெளிலில்வத்ததும்‌அது அழமாக உள்ளே சென்றதால்‌ மோகனின்‌ காலில்‌. வலி அம்‌ இருந்தது

'அந்தநரத்தைரமேஷ்‌ நன்கு பயன்படுத்‌

பண்டான்‌.

ஊக்கு இவ்வளவு பெரிய உருவம்‌: இடுகலறது. ஆனால்‌, ஒடு சிறிய முள்‌ ர்‌ ரல்‌ ௯ட உன்னால்‌ தாங்க முடியவில்லை, முள்ளை எடுக்க என்னைப்‌ போல்‌ மற்றவர்‌. தேம்‌ உனக்கு உதவுவார்கள்‌. செப்டிக்‌ ஆல. விட்டால்‌ டாக்டரிடம்‌ காட்டு மரந்து போட நக்‌ கொள்ளலாம்‌. - சரி போட்டுக்‌ கொள்ளலாம்‌.

ஆனால்‌ இழுபூசீரிவைநாம்சித்தவதைப்‌ இந்தும்‌ பொழுது அதற்கு எவ்வள. வேதனையாக இருக்கம்‌? வேதனையை, அதனால்‌ வெளிலில்‌ சொல்ல முழியுமா? வலித்தால்‌ டாக்டரிடம்‌ சென்று, மருக்கு. சாம்மீட்டு ஊனி பொட்டுக்‌ கொள்ள மு முமாரதமக்கு விளையாட்டாக இடுக்கம்‌ 96.

செயல்‌,அத்தப்‌ பூச்சிக்கு வேதனையளிக்‌. றது, அது நிரந்தரமாக தனது கடம்பின்‌ ஒரு பாகத்தைக்‌ கூட இழக்க நெரிடுகிறது; 'மனர்களி டத்தில்‌ அன்பு வேண்டும்‌ என்று பாரதியாரின்‌ பாட்டை இன்று ஆசிரியர்‌ தமக்குச்‌ சொல்லித்‌ தாவில்‌ லெயா? அன்பு செலுத்தா விட்டாலும்‌ அத்‌ ுத்தொந்திரவாவது கொடுக்காமல்‌ இருக்க லாம்‌ அல்லவா? ஒரு புறாவுக்காகத்‌ தன்‌: சதையைக்‌ கொடுத்தான்‌ சிபிச்‌ சக்கரவர்த்தி என்று படித்தோமே.நாமே இப்பரிப்பூச்சி த்தலாமா!?" தல்‌ சொன்னது மோக, ளைச்‌ சித்தி வைத்தது. ரமேஷின்‌ கத்தக்‌ களை அவன்‌ ஏற்றுக்‌ கொண்டா "இனிமேல்‌ நான்‌ உலிர்களைத்‌ துன்‌ புறுத்த மாட்டேன்‌. இது, உறுதி" என்று மோகன்‌ ரமேஷிடம்‌ சொன்னான்‌, ரமே. ஷின்‌ மஒழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை,

- 4, இரமலிங்கம்‌, புதுப்பே்டை

ஒருதாள்‌ நள்ளிரவில்‌ முல்லா மட்டும்‌. தனியாகத்‌ தமது வீட்டில்‌ படுத்து உறங்கிக்‌ கொண்டிருந்தார்‌.

“அப்போது சில இருடர்கள்‌ எல்விதமோ. வீட்டுக்குள்‌. நுழைந்து நடமாடுவகைக்‌. கண்டுவிட்டார்‌.

'மெதுவாக எழுத்து சந்தடி செய்யாமல்‌. முரோவுக்குள்‌. புகுந்து சுதவை. மூடிச்‌ கொண்டார்‌.

'பல இடங்களில்‌ தேடியும்‌ விலை உயர்த்த பொருள்‌ ஏதும்‌ இடைக்காததால்‌ இருடர்கள்‌ முல்லா மறைந்திருந்த. பீரோவை நோக்‌. வந்தனர்‌.

பீரோவின்‌ கதவைத்‌ இறந்து பார்த்த. போது உள்ளே முல்லா இருப்பதைக்‌ சுண்டு ஆச்சரியப்பட்டு அவரைப்‌ பிடித்துச்‌ கொண்‌

பச்கள்‌ ்‌

மொ லிலைகயர்த போர்‌ அவரிடம்‌

ல்தான்‌. அவ்வாறு. மறைத்து இருப்பதா சது நினைத்த இருடர்களில்‌. கொட முல்லாவை நோக, “எதற்காக தைத்து கொண்ட என்று கெட்டான்‌.

மகப்‌ போன்ற இருடர்கள்‌ மிகவும்‌ மப்பட்டு என்‌ வட்டுக்குள்‌ வந்திருக்கும்‌ பொது நங்கள்‌ எடுத்துப்‌ போகும்‌ அளவுக்கு போது சத்த பொருள்‌ நான்தான்‌ என்‌: சிலத உங்களுக்கு அறிவிக்கவே பீரொயவுக்‌ பதநத கொண்டேன்‌ என்றார்‌ முல்லா.