நகலைக்‌

கட்டுகிறார்தி கருணாநீதி'க 3 நாய

'தர/களத்‌! 6மவால) ௧௮த்த்ற்கு

நறு நர்ஷமம்‌ உலர்‌ முறஷ்ஷு உக்க மஷாநறன்ரமம்‌. ட. ஷீ ஷி. ஏரரிது க்காம்கிமின்‌ வக்‌ நதா கய்ஸ்‌

அபந்துட ஒன்று நரி. தவகைம்கபாம்முல்‌, கஷ்ட

தொவைய்வறபாக்ம்‌ "கேழல்‌ இம்ம்‌! வித ஓலைப்‌ ஐருஞறை ரங்ய்லைரம்‌,

பம்மல்‌ ௮ம்‌ மலையகம்‌. அரகுஷு”... “ட்‌

"வருகைக்‌, சநத கடகம்‌ நண ந்கம நரகன்‌ விக வர... அடி.

வெரும்‌ வத பழன இடய்பஙப்வகை ஹியவ, சிவி நக்‌ இம நருவக்கை விட ழட்லஸகா ஹீ கவணிக கஸ்‌

“ஹரே ராம. ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே ஹூ க்குஷ்ண ஹரே &ரூஷ்ண க்ருஷ்ண &ரூஷ்ண ஹரே ஹரே?”

"வத கஷன்த்கத ஐ. மம்எஷ்தகக உய கபக்‌ கல்லாறு கதக்‌ ஷய 1 கேக்க ததக, கக்கு, வடுக சம்பு ஏறி கன்ட பட ஷசிஏம்‌ வட்‌ அதக்‌ ஒத்தன ஒவ்வடி கடய்குக்‌

த்டிரகவு ஒஷாறக்யம்‌ வதி தீ முரரிரர யால்கி ஷடிஆ்ம, கடக்‌ கரக்ட்‌ கலயர்‌ சப்வடககவளும்தடி 89 தடியா கடிடர்ச்கட (ல நசட ஷோரகழ்வஸ அஷ, பரி நஹ சன்று எஸ்டி அஃ. வொலாலாபேட்டை கண்லஞ்தர்‌. 'அகராக்கிய டம்‌ எண்று அமைப்பிற்கும்‌ எந்தவீதமான “தொடர்பும்‌ கடையாக ஷ்ஷஷ சஸ்ப்டம்கம ஒர்ஷடம்‌ வச்சது.

சந்த ரத கம சமவமக டிட்‌ ஏழடன்ஸ்‌ ஸி. ஸி ரரக்லு ல்கமிகி விய, அண பவத்க ஒகிலடு்ப வக்‌ படக்கு,

அவம்‌ பப்பற் பம பற படட பாட்டிய [த அனா கபய அற சனா அன்த காப ஊடலை சமான்‌ "ரிச்‌: அயர்‌, அதண்யக்‌ நோக, வைப்ப, படபட 601 301) ஊதிக்‌ காணக்‌. அவதான்‌ கவை வைக அண அணகனாகை காகா

மனத்தை வருக்கும்‌ உலுக்கும்‌, சடம்‌, தொடும்‌ மிக மிக யதார்த்தமான அற்புத மான சிறுகதைகளை வெளியிடுவது 'கல்‌ச'. இதழின்‌ தனிச்சிறப்பு

- ம. சங்கரி ரமேஷ்‌,

என்‌.எஸ்‌.கே, கே.பி.சந்தராம்பான்‌. இருவரும்‌ மறக்க முடியாதவர்கள்‌. அவர்‌: களின்‌ கலைத்தொண்டை நினைவுகூர்ந்த.

பாராட்டுக்குரியது. - ஜே. துரைராஜ்‌, சென்னை:

நேதாஜி கோழை இல்லை; மறைந்து வாழ. இந்த ஒரு தகவல்‌ போதும்‌ - நேதாஜி.

மரணம்‌ குறித்த சர்ச சக்த முற்றுப்புள்ளி ரஞ்சவிப்சியன்‌, பள்ளிபாளையம்‌

(பெரியன்‌ தாடு பரவும்‌ சவளி மசத: விதை விதைத்தார்‌, இதற்கு அரத்‌ தெரியாத அர்ஜான்‌ சம்பத்‌ பிதற்ற நார்‌ 'இரா.இராஜேந்தரன்‌, மவிலாடுதுறை

தமிழச்சிலின்‌ 'நநுல்‌கான பதில்கள்‌, அவரது சனிதையைப்‌ போலவே இனித்‌ த்து.

- ரேவஇப்ரியல்‌, ஈரோடு - 1

பததரிக்கைகளில்‌ எழுதும்‌ எழுத்தாளர்‌

படிவிருக்க வேண்டும்‌ என, பர. மாச்சார்யார்‌ அருஞரையில்‌, அற்புதமாக. விளக்க, அவர்‌ அனைத்தும்‌ அறிந்த 'ஜா'

2 ௯௮1822

என நிருபித்து விட்டாரெ. - ரேவ ப்ரியன்‌, ஈரோடு

ஆரர்‌.டசெல்லையாவில்‌ நேதாஜி மின்‌ நினைவுகள்‌ “இன்னும்‌ சொஞ்‌ சம்‌ சொல்ல்யா! எவ கேட்கும்படி இருந்‌ தன

“என்‌, சத்தாலட்சமி, சென்னை - 40

நழுப்பக்கத்தல்‌ சென்னையைச்‌ சுண்டு. ரசித்தேன்‌, மரங்கள்‌ இல்லாமல்‌ ஒரு புகைப்படம்கூட இல்லை. இப்போதோ புழுஇப்படலம்‌ இல்லாத ஒரு ரோடுகூட. இல்லை. மவுன்ட்‌ ரோடில்‌ மரமா என:

வட்டமீபாணன

மலைத்தேன்‌. 014 6 900. - 9.என்‌. ரமாதேவி,சென்னை - 45:

கேபிள்‌ தொலைக்காட்டி : தொலையும்‌ மன: சாட்சி! கட்டுரை படித்ததும்தான்‌ தெரிந்தது, அஇல்‌. எத்தனை விஷயங்கள்‌ அடங்கி இருக்கிறதென்று. - பி, ராகவன்‌, சென்னை - 44.

த்தமபுத்திரனின்‌ 'ஜாலி ஸ்டோர்ஸ்‌: நல்ல நகைச்சுவையாகக்‌ காணப்பட்டாலும்‌ கூடவே | 44-48, ஜவஹர்லால்‌ நேரு சாலை,

நிதர்சன உண்மையும்‌ வெளிப்படுகிறது. “ஈக்கடுதங்கல்‌, சென்னை 232. - அ, சம்பத்‌, இருவரங்கம்‌. ஆசியர்‌ சீதா ரலி உதலி ஆசிரியர்‌; கதிர்பாதி. 'நீஸ்ட நெடுநாட்கள்‌ சுழித்து, கடைரி பக்கக்‌ வகசைப்ட கவிதைகள்‌ (ரிறுகதை) நந்தமிழாய்‌ இனித்தது. | எஸ்.்கீவன்‌, எம்‌.மோகண்‌, - டி.எம்‌, சுரேந்தர்‌, இண்டுக்கல்‌. மன்னா பேசி

டு டத்‌ பட்ட செல்லையில்‌ முக்க இடங்கள்‌, நடப்பக்க்‌ | விடங்க 941/0 11 இல்‌ சவரும்‌ விதத்தில்‌ ஜொலித்தது அருமை!

மின்னஞ்சல்‌: ஆசிரியர்‌ குழு: இந்திரன்‌, நாகர்கோவில்‌ பபுறுவஸவபு லா

விளம்பரப்‌ பிரிவு, ரரல்முலுவவவபு 0, சந்தா பிரிவு வம்பா பிஸி ௨0 பிற தகவல்கள்‌.

எடு விம வடு ௧.

கல்கி இன்டர்நெட்‌ முகவரி

மண பய்ப

சந்தா விவரம்‌ - உள்நாடு.

ஒரு வருடம்‌ ரூ.600/-

“அறு மாதம்‌ : ரூ.270/-

வெளிநாடு (விமானத்தபால்‌)

ஒரு வருடம்‌ : ர.2700/- நவவஸ்ஷ உயி வப்வட

நர்வடி பரர்மம்‌,

ப்ட்‌ பக மகி பஸ்பம்‌ நடப்பு, சணல்‌ 600010 ஜதி வேலு எஸ்ய

நலக சம்‌ தன

கல்தி1/920% 3

அகி | செருக,

௩. ணா ளானை

] நாட்டு மக்களின்‌ நாடித்துடிப்பைப்‌ புரிந்துகொண்டவர்‌ என்று ம.தி.மு.க. கொள்கை பரப்புச்‌ செயலாளர்‌ நாஞ்சில்‌. சம்பத்தைச்‌ சொல்லலாம்‌. அன்றாடப்‌. ] பொதுக்கூட்டங்கள்‌ தவிர, இலக்கியப்‌ பட்டி

| மன்றங்கள்‌, தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்‌ | என்று கலக்குகிறார்‌. அவர்‌ தமிழக அரசியல்‌.

குழல்‌ குறித்து முன்‌ வைத்த விமக்சனங்கள்‌: "

விறமின்‌.

கருணாநிதி கவிதைகள்‌: விரக்இலின்‌ வனி்புக்கம்‌

கருணாநிதி சென்றுவிட்‌

"த்தான்‌ சமிபத்‌ ] இய அவரது கவிதைகள்‌ பிரதிபலிக்கின்றன. சில. பரபரப்பூட்டும்‌ பத்இிரிசைகளைத்‌, தவிர, தமிழக மக்கள்‌ இந்தக்‌. கவிதை: களைக்‌ கேலிக்கூத்தாகவே கருதுடின்றனர்‌.

'இந்த உணர்வைப்‌ புரித்துகொள்‌: எக்கூடிய நிலையில்‌, அவர்‌ இல்லை என்‌: பதத

வாரிசு அரசியல்‌: 'வாரிச அரசிய. லுக்கு 'வத்தே மாதரம்‌" பாடுலொர்‌ கலைஞர்‌” என்று அன்று வைகோ குட்டிக்காட்டியதால்தான்‌, அவர்‌ இ.மு.கூவிலிருந்து வெளியேற்றம்‌. பட்டார்‌. கட்சியும்‌, ஆட்டியும்‌

செர்த்துவைத்த சொத்துக்களும்‌ முறையாக வாரிசுகளுக்குப்‌ போய்ச்‌

சேரவேண்டும்‌ என்ற முதுமையின்‌: கவலைதான்‌ கலைஞரின்‌ செயல்‌ பாடுகளில்‌ தெரிகிறது. ஒரு பக்கம்‌.

தென்மாவட்ட முதல்வரான (9) அழ. இபி செய்யும்‌ அத்துமீறல்கள்‌, அகார துஷ்பிரயோகங்கள்‌

எங்கே தன்னைப்‌ பி.

விட்டு முந்தி விடுவாரோ என்ற பயத்‌. இல்‌, தமிழக மாவட்டங்களில்‌ பட்‌ முனப்பிரவேசம்‌ செய்து, கட்டிக்‌ காரர்களிடம்‌ தன்னை உறு

இப்படுத்டிக்‌ கொள்ளும்‌.

ஷ்துஸ்‌ கழுத்தறுத்துவி! கனிமொழியும்‌ சூறாவளி சுற்றுப்பயணம்‌

இளம்பிவிட்டார்‌. இன்று கட டர்‌ யும்‌, ஏன்‌ ௬ுடும்பமேகூட அவர்‌ கட்டுப்‌. மாட்டில்‌ இல்லை என்பததான்‌, இ.ச

தொண்டர்களே ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய சப்‌ [க | இ.மு.க. வின்‌ கடைசி அத்தியாயத்தை வாக்காளர்கள்‌ எழுதல யைக்கட்ட வேண்டியது அசைக்க முடியாதவரா ஆற்காட்டார்‌?: குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளான அமைச்சர்கள்‌ பூங்கோதை, ராஜா ஆயோரை விட்டுக்கு அனுப்பிலால்‌ போதுமா? இன்னமும்‌ வீர

"உண்மை. வரும்‌ தேர்தலி

பார்கள்‌. கலைஞர்‌ இனி கடை.

*நணடாயக்‌ கட்டுகிறார்‌ கருணாநிதி!”

பான்டிஷறுமுகம்‌, கிரேஷ்ராதல்‌, சாய

போன்று குற்றச்சாட்‌ டுக்கு ஆளான அமைச்சர்கள்‌ கம்பீரமாக நடைபோடுஒறார்களே அவர்களை நீககும்‌. தைரியத்தை கலைஞரி இழந்தது ஏன்‌? மிஸ்சார திவாகர சர்கேட்டுக்கு முழுமுதற்‌ காரணமான ஆற்காடு. வீராசாமி, கலை. ரின்‌ சட்டைப்பைக்குள்ளேயே இருப்‌ (பவர்‌, எனவேதான்‌, "நிர்வாகத்தில்‌ குறை பாடுகள்‌ உள்ளது சகஜம்‌" என்று புண்ணும்‌ கம்‌ புனுகு தடவுவார்‌ கலைஞம்‌ தன்‌ (இலாக்கா வேலையை ஒழுங்காகப்‌ பா

அடுத்தவர்‌ இவங்கானில்‌ தலையிட்ட குளறுபடி செய்யும்‌ ஆற்காட்டார்‌ எப்போது, விடுவிக்கப்படுவார்‌ என்று பல அமைச்சர்‌ கள்‌ எதர்பாரத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்‌.

"செல்வம்‌! இழந்த கணபதி: செல்ல. கணைதியை, ஸ்டாலின்‌ இ;மு.கூவில்‌ செர்நதுக்கொண்டது சேலம்‌ வட்டாரத்தில்‌ கோலோச்சும்‌, வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தார்‌ கொட்டத்தை. அடக்குவதற்காகத்தான்‌.. இதே செல்வகணபநியை, 'ஈகொட்டு' செல்வகணபதி என்று பிரபலப்படுத்தியவர்‌ கலைஞர்தானே தன்னைம்‌ கட்டுப்படுத்‌

தவே செல்வகணபதி சேர்க்கப்‌ பட்டிருக்கிறார்‌ என்பதைப்‌ புரித்துகொண்டதால்‌,

தானோ என்னவோ, செல்வகணபதி

இ.மு.க.வில்‌.

இணைந்த

கொள்ளவில்லை.

பல்லாண்டு பாடும்‌ கலைஞர்‌: விலை. வாசி, பணவிக்கம்‌ ஆகியவைகளால்‌ மக்கள்‌:

செல்வாக்கில்‌ அடியோடு, னி

பமதோற்சவத்ில்‌! வீரபாண்டியார்‌ கலந்து டூ

காங்லாஸை, தோலில்‌ தாங்க்‌ செல்வதைக்‌ தவிர கலைஞருக்கு வேறு வழியில்லை. காரணம்‌, மத்திய அரசை அண்டி அவரும்‌ குடும்பமும்‌ அடைந்து வரும்‌ ஆதாயங்கள்‌. பன்விரண்டு வட மாநிலங்களில்‌ தோற்றுப்‌ போலிருக்கும்‌ காங்மெஸ-ல்ுப்‌ பல்லாண்டு. பாடுவதைத்‌ தவிர, இப்போது அவர்‌ வேறு, எதுவும்‌ செல்ய முடியாது. காங்லரஸாம்‌, இ.முகூவும்‌ இணைந்தே மூழ்கும்‌.

ஒத்தை ரூபாய்‌ அரிசி: சமிபத்தில்‌, என்‌ ்‌

தலைஸமையில்‌ நடந்த ஒரு தனியார்‌ தொலைக்காட்டி. நிகழ்ச்சியில்‌ பேரிய இ.மு.க, அன்பர்‌ ஒருவர்‌, கலைஞர்‌ ஒரு ரூபாம்‌ அரிசி போட்டதைப்‌ பாராட்டிப்‌ பேரினார்‌. பொதுமக்கள்‌ முன்பு நடந்த நிகழ்சி இ.மு.க. அன்பரின்‌ பேச்சுக்குக்‌ கூட்டத்தில்‌ எந்த ரியாக்ஷனும்‌ இல்லை, அவருக்குப்‌ பின்‌ பேசிய பதினாறு வயது. பெண்‌, "ஒரு ரபால்க்கு அரிசி போடு வதைப்‌ பார்த்து ஏமாந்துவிட மாட்டோம்‌"' என்றவுடன்‌ பிய்த்துக்கொண்டு போனது. சைதட்டல்‌. இதுதான்‌ மக்கள்‌ மனநிலை.

- ப்ரியன்‌.

குஸ்தி 149213 5

3 1492 52

க்சிகிம்னு ர்‌ ந்சவ அல்கி

[ அன்புடன்‌ அழைக்கிறது நீஜ்நிரிறந்தநாள்‌ ஸிரா செப்டெம்பர்‌ 9, 2008. கல பாரதிய வித்யாபவன்‌ அரங்கம்‌, மாலை 6.00 மணி (இனம்‌ இசைக்‌ கலைஞர்கள்‌. செல்வி கே. காயத்ரி. திரு. கணபதிராமன்‌ 'ஆஇுயோருக்கு விருதுப்‌ பத்திரங்கள்‌ வாசித்தளித்து, அமரர்‌ கல்‌ இருஷ்ணமூர்த்தி நினைவுப்‌ பரிசுகளை வழங்குதல்‌: 'திமைணி ஆசிரியர்‌ கே. வைத்தியநாதன்‌ தவத்‌ - வபய்‌ (பி ணட

ஹேமலதா: வயலின்‌: கணபதிராமன்‌:

சரத ண்கார்‌ வரக! ரா.

6 க்கி112%.

உத்தரவாதமான மேனிப்‌ பராமரிப்பு 'தலைமுறை தலைமுறையாக

0. ஆண்டுகளுக்கும்‌. மேலாக, மேலிப்‌ பராமரிப்பில்‌ த்தால்‌ நம்பகமான சேப்‌ என்ற தொன்றுதொட்டு பெயர்‌ பெறறச்சது விகதால்‌ சேம்‌ கேளி. எழிலை பம்படுததகிற. இதன்‌ ஒப்பற்ற நறமணம்‌ நாள்‌ மழூவம்‌. நித ங்க பதனம்‌ கட்கம்‌. எனவே ஸிஸ்த்தல்‌. பல. தலைமுறைகளாக விசுவாசமான வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்கியதில்‌ ஆரரியமில்லை. 'கேவிப்‌பராமியபுகன்தென்றும்‌

- நீங்கள்‌ வரத கதுல்‌

மு.ரா.பாலாதி, கோலார்‌ தங்கவயல்‌ 9 ""தராரும்‌ கடலுடுத்த! பாடலைக்‌ கேட்‌ இறபோது: ஜெயலலிதா எழுத்து தி்‌ கிறாரே - அது! தமிழுக்கும்‌ என்‌ தலை. வருக்கும்‌ சேர்த்து அவர்‌ வைக்கும்‌ வணம்‌:

கம்தான்‌! என அமைச்சர்‌ ஆபராசா பேமியுள்ளது பத்திர 1 நல்லவேளை... மனோன்மணியம்‌ கந்த

பில்ளை தப்பித்தார்‌. இன்று இருந்தால்‌ அந்த வாழ்த்து யாரைக்‌ குறித்து தாம்‌ பாடி மது என்பதைச்‌ சொல்லவேண்டிய நிரப்‌ பதம்‌ அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும்‌! *தடபுகழேந்தி, ௯௯

9 தமிழ்நாட்டில்‌ ஏற்பட்டுள்ள மின்‌ வெட்டும்‌ பிரச்னைக்குத்‌ தீர்வு காண, மத்திய அரசிடமிருந்து கூடுதலாக மின்‌ சரம்‌ (ஸே மெகாவாட்‌) பெற தமிழக தரகு தீவிர முயற்சி எடுத்து வருவதைம்‌: பற்றிட.

இருந்தால்தானே தர முடியும்‌! அம்‌. ன்று:

சேயே பற்றாக்குறைதானே' தமி

முதல்வரே

பாடிவிட்டார்‌. ஏராளமான

தொழிலகங்கள்‌ தொடங்க உரிமங்‌ சன்‌ தந்து, ஒப்பந்தங்கள்‌ சையெழுக்‌ இட்டபோது, அடிப்படைத்‌ 05 யான மின்‌ சப்ளை பற்றிச்‌ சந்திக்க.

வேஸ்டாமா?.

உன்‌, சண்முகம்‌, சேலம்‌ 9 ஒருவேளை கோளாவில்‌ மோகன்‌: லால்‌, தமிழகத்தில்‌ விஜயகாந்த்‌, கர்நாடகாவில்‌ தாகாந்ஜ ஈனா, ஆத்சொவில்‌: சிரஞ்சீவி ஆகியோர்‌ முதல்வர்கனாகவும்‌ மத்தியில்‌ ஷாரூக்கான்‌ பிரகமராகவும்‌ ஆின்றனர்‌ என்று வரும்போது, இந்த 'தததீர்ம்‌ பிரச்னை, வறுமை, அது. இதுவெல்லாம்‌ ஒழிய வாய்ப்புள்னதார 1 நடிப்பாற்றல்‌ எழுச்சியூட்டும்‌ வசனம்‌:

8 கல்கி142200.

பற ஆளுமைஎ மக்களுக்கு

அறிவாளிகள்‌

வ்‌ டைரக்ஷன்‌:

ஸ்‌ படப்பிடிப்பு

ல்லாம்‌ அமைய, லஞ்ச ஊழல்‌ என்ற

வில்லவையும்‌ 2

ஒல்‌ விழ்த்இினால்‌,

உங்கள்‌ பட்டியல்‌ நினறவேறும்‌; மேலும்‌

உஸர ஆளவந்தார்‌, இருவாரூர்‌ 9 தம்பால்‌. சுடுதல்‌ விளையாட்டு 'தானார. என்பதே சித்தனைக்குரியது"" என்று மூரி கருத்து தெரிவித்துள்ளாரே?. துப்பாக்ல்‌ அழிக்கும்‌ ஆயுத க்ஃப்பட்டதுதான்‌, ஆனால்‌.

வாவது அதன்‌ இயக்‌

தம்‌

ஓமே. அம்பு எவ்வதும்‌ (சான்ற) இல்‌: நகக்‌ இறனும்‌

அல்ல

தான்‌, துப்பாக்கிக்கு,

ஃதகஇராஜேஸ்வரன்‌, 'மொரட்டுப்பாளையம்‌. 2 வ.க.சிலின்‌ கொள்ளுப்‌ பேத்தியும்‌ பேனும்‌ தடுத்தெருவில்‌ திற்கும்‌ அவ. வத்துக்குக்‌.. காரணம்‌. சநூகமார. ஆட்சிலானர்கனார. 1 தோபக்தர்‌ வ.உ.ரி நமக்காக்‌ செய்த இயா கமே காரஷம்‌. எனவே, விவரம்‌ தெரிய

ரவில்வேக்கு ஒரு கோடியே முப்பத்‌ ததைந்த லட்சம்‌ ரூபாம்‌. வரு!

வனசயிலான காட்சிகளை, இரவு நேரம்‌.

சவில்‌ ஒனிபரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும்‌ என்று மவி.சேனல்கள்‌ மத்திய அரசைச்‌

உ. எ.எஸ்‌.யோகானத்தம்‌, கலிங்கம்‌.

9 ஆவது பெண்ணாலே, அழிவது ஆணாலே" என்று கூறும்‌ அளவுக்கு, ஆண்‌: சன்‌ குடியால்‌ அழிவதாக பா.ம.க நிறு வனர்‌ ராமதாஸ்‌ கூறுவது எதற்கு அச்‌

சரம்‌?

போடும்‌ ஆரோக்கிய அரசியலுக்‌ குப்‌ போடும்‌ அச்சாரமாக

விளங்க, எதிர்கால கூட்‌ டணி அனுமதிக்குமா சந்தேகம்‌! உ.இராசக்கரபாணி, மதுரை. மேல்‌ நிலைப்‌ பள்ளி. னில்‌ 60.தமிழ்‌ ஆசிரி. ம்களின்‌ பணியிடங்கள்‌. ஆறு. ஆண்டுகளாக நிரப்‌: பம்படாமவிருக்க, தமிழ்‌. மொழியைச்‌. செம்‌. மொழியாக. ஆக்‌.

1 தண்வே துணை:

ஒள்ளி

எம்‌ * வரர்‌ டக்‌

விட்டதாலும்‌ செம்மொழி தமிழால்வு மையத்தை நிறுவியதாலும்‌ மட்டுமே தமிழ்‌ தாவாச வளர்ந்துவிடுமா? தங்கள்‌ தீ இன்‌ ஒன்‌ கேள்விக்கு வி

1) தமிழ்‌ செம்மொழியாக விளங்கினால்‌ போதாது: பிறமொழும்‌ செரந்களை எளிதே ஏற்றுக்கொண்டு

10 கல்கி1/920%

ம்‌ பெறவேஸ்டும்‌

3) பணி இடங்கள்‌ நிரப்பப்பட்டால்‌ மட

(டும்‌ போதாது; உயர்தரமான ஆழிரியர்கள்‌. உருவாக்கப்படவேண்டும்‌. 3) தமிழ்‌ ஆய்வு. மையம்‌ ஆரம்பித்தால்‌ போதாது; அது தமிழ்‌

மையமாக விளங்கவேண்‌:

9 ஒரு ரூபாய்க்கு வழல்‌: கப்படும்‌ ரேஷன்‌ அரிசி கூடுதல்‌... தரத்துடன்‌. 'இருக்கும்‌/! என்கிறாரே. தமிழக உணவுத்துறை. அமைச்சர்‌?

1 சாத்தியமேமில்லை.

செய்து

அப்படியே

பி சூர00/- பரிசு பெறுபவர்‌ காபாணி, மதுரை: ரூ0/- பரிசு பெறுபவர்‌: பால. இராஜேந்திர, அணைக்கரை

அதைச்‌

இனாலும்‌, செலலிவால்‌ மக்களின்‌ கடத்தல்காரர்களின்‌ கொண்டாட்டம்‌

(ப௮ி * பால.இராதேற்ிரா, அணைக்கரை,

அறிவிக்கப்பட்ட மின்தடைக்கும்‌ அறி விக்கப்படாத மின்தடைக்கும்‌ என்ன சார்‌ வித்தியாசம்‌?

| மெடிக்கல்‌ லீவுக்கும்‌ காஷுவல்‌ லீவுக்கும்‌

இடையே உள்ள வித்தியாசம்தான்‌!

*ஓ.எம்‌.பழனிசர்மி, சிங்காநல்லூர்‌:

9 பதக்கம்‌ பெற்ற சிறிய நாடுகளுள்‌

தங்களைம்‌ கவர்ந்தது! எத்த தாடு? மக்க, கையகல நாட்டிலிருந்து வந்து,

ஒலிம்பிக்கில்‌ தங்கம்‌ வாங்கே உணசன்‌,

போல்ட்‌ அல்ல... 800!

போயா சந்ர்ரசேகர்‌

பேரவலம்‌ நு வி.ஐ.பி., நம்ம முன்னாள்‌

சொன்ன அந்த ஜனாதிபதி அப்துல்‌. கலாம்தான்‌. அன்னைக்கு அவர்‌ முன்னிலைல ஒரே ஒரு பிரேயர்‌ சாங்‌ மட்டும்தான்‌ பாடினேன்‌. ஆனா, அதுவே எனக்கு ரொம்ப நிறைவா இருந்தது.

இந்த வருஷம்‌ விஜய்‌, பிறத்த நாஷக்கு முதல்நாள்‌ வரைக்கும்‌ வெளிநாட்ல ஷூட்டிங்னு.

போலிருந்தான்‌. அன்னைக்குக்‌ காலைல பிறந்த

நாள்‌ வாழ்த்துச்‌ சொல்லி ஒரு எஸ்‌.எம்‌.எஸ்‌

அனுப்பினேன்‌. உடனே, 'தேங்க்ஸ்மான்னு

பநில்‌ வந்தது. மத்தியானம்‌. ஒரு மணிக்‌

ரகர்‌ மன்றம்‌ சார்பா, நாலு மணிக்கு ஒரு 4 ஷன்‌ இருந்தது. இடைப்பட்ட நேரத்துல னால சந்திக்க முடியல. வந்து ரெஸ்ட்‌ எடுத்துட்டு

அந்த வ்பங்ல நேரம்‌ இருந்தது.

நானும்‌ விஜவ்ும்‌ எப்படி அன்விக்கு எப்படிய

துக்குப்‌ போகத்தான்‌ அவனுக்கு,

(வது சந்திச்சிடணும்‌

ஒருமுறை வர்கங்கறதில்ல. அன்னைக்கு அவன்‌ வருவான்னு எதிர்பார்க்கலை... வி

வீட்டுக்கு வந்தான்‌.

(வனுக்கு நிகழ்ச்‌

முருயறப்போவே ராத்திரி ஆயிடுச்சு. ஆனா

போனான்‌, ஒர ஒரு ஸ்பூன்‌

அதன்வரக அதுக்கு அடுத்த நாள்தான்‌, ஆகஸ்‌ பக்க, தன ல்‌ கவும்‌ எள்ளி? அக்‌ அரனத எசகு வேலன்‌ இருந்தது. விஜய்க்கும்‌ அவனோட தம்‌ வவம்தான்‌ என்‌ தயிகாள்‌ செல்லல்‌ பதக நரக்மபப சக்க ன்ப வலம்‌ வவ்ட்கப சொன்‌ பட கையகப்‌ அண அதம்‌ பததரடதம எரா சாட தற க்‌ யோன்‌ டு கெதர்‌: மாதிரி இருக்கணும்ணு எப்படியாவது பன்‌, ப்பட்‌ உகள இக்‌ அண டகலு: பிரம்கோப: சண்ட. குழந்தை சல்லா சும கான்டகா என்ட்‌ பர்க்‌ அப்போவே 20 அப்டெமயா ன்‌ சென்றேன்‌. அதக. கட்‌ தே பதநத: விறம்மோட எபன்‌ சல்கம்‌ அங்கத்துவ பதா தலபபல ஆண ஏனம்‌ பண கவள ப்‌. அவே ஆமம்‌ வத வாற, கயா இட்டு சென்னையிலேயே இரும்‌ சறதுக்கு சங்கோ மாதரி இருக்கும்‌. குணம்‌ விஜய்‌: பம அக வம தக்கை கரம்‌ அவா அல வப்‌ சதன்‌ எபபட அலை ஒக தல னை டண கரி அடைதல்‌ வடயுன்ல தா்‌, . எம்ப சாது சமடபபலன்‌ வேல்‌ நத பகர கக பறம பத வழக்க மமக எ்க்டலே ரம்பா எத்து அனிய பட லகர எ்ச்ளை அத்‌ தடாக. பண தவ வறம்‌ அதன நவை சர ரண்றி ணதது அவிக்க அள்ள நரனல்ல்‌ அக ப்‌ பகல்கள்‌ வப வளமாக னை சலக எலலம்‌ றம்‌. அவரு சம்ம மடநதள்‌ நடந்ததா, தங்க எந்த செல்றுோன்‌ எனகு ல்‌ அவத்தை கக்கட்ட பாரபட்சம்‌ கணம்‌ ஆகத்‌ கக அயட்கவப்ப்தளே கரும்‌ வலக்‌ அவத பகாகலு வித தகப்பன்‌ எல்கே இல வக்‌, பத்‌. அச கட்த வலி கர்ம க்கை அம்ரு... பவலட வச்கம பம நள்களக நனம்‌ எட அட்டன்‌ நரன்‌ நகு தரம யங்க கோக பட்டில்‌ ததவ ரக்‌ வதம்‌ பத பன்னயாலல்‌ சகவபன்‌ பன பரமம்‌ மனத லல்‌ அனகன்‌ சர்‌ பப கமத. வன்னித்‌ சேய்‌ பியகு்தனனு நின்‌

பதன. அனா. . எஜுஜாஷைந்ததாகள்‌

கைக சைகை! சாகை கை கை யானைக ளை கா னை இறேன்‌. சிவாவுக்கு சொந்த என்கணவரோட அம்மாவுக்கும்‌ சரி, என்‌ அம்மா ஊரு சங்கரன்கோவில்‌, அவனுக்‌. வுக்கும்‌ சரி விஜய்ன்னா உயிர்‌. எங்கம்மா இன்னிக்கும்‌

விறய்யால போக முடியல. பொக்லஷம்‌'னுதான்‌ சொல்லிக்‌ட்டு இருக்காங்க,

அவனொட அப்பா போயிட்டு சின்ன வயசுல பெரும்பாலான நேரம்‌ அவன்‌ எங்க

வந்தாரு. சிவா கல்யாணத்துக்கு அம்மாகூடத்தான்‌ இருட்‌ இல்லன்னாகூட ஒரு லட்ச ரூபா குடுத்தருந்தான்‌. எங்க அம்மாகூட சமத்தா இருப்பான்‌. அவங்ககூ, விஜய்‌. தனியா வெளியூரெல்லாம்‌ போமிருக்கான்‌.

அளவுக்கு அதிகமா சொல்லிட்டேலோன்னு௬ட வாருக்கும்‌ தோணும்‌. எதுவும்‌ அளவைத்‌ தாண்‌:

இந்தத்‌ தொடருக்கு "முற்றும்‌! போடலாம்னு, தக்கேன்‌

இருந்தாலும்‌, அவங்கிட்ட இருக்கற நல்ல

இருக்கற தொழில்‌

'ரல்யை ஃபாலோ பண்றவங்க, அவனோட

ரசிகர்கள்‌ எல்லாரும்‌ அவனை மாதரி இரும்‌,

சொல்லிலிருல்கேன்‌. விஜய்‌ ரொம்ப.

ளையானவன்‌, எல்லாரையும்‌ மதிக்கறவன்‌,

வணும்னு

வன்‌, ரினிமாவுல மட

வாழ்க்கையிலும்‌ அவன்‌.

ஒரு ரோல்மாடல்தான்‌. இன்றைய இளைஞர்‌

கள்‌, குறிப்பா விஜய்யோட ரசிகர்களுக்கு

0ேன்‌. இன்னொரு சந்தர்ப்பம்‌

சதுன்னா விஜய்யைப்‌ பத்த இன்னும்‌

(முற்றும்‌), எழுத்து வடிவம்‌:

பாலு சத்யா

தமிழ்த்திரு நாடுதன்னைப்‌ பெற்ற. தாயென்று கும்பிடடி, பாப்பா. - பாரதியார்‌

அலட்சியத்‌ தீ; மெத்தன வெள்ளம்‌! (பீன்‌ ஊதிலத்தை மூழ்கடித்துள்ள பயங்கர வெள்ளம்‌ வடிய,

இன்னும்‌ பல மாதங்கள்‌ ஆகும்‌ என்று நிபுணர்கள்‌ சொல்கிறரகள்‌ கோசி. நதியின்‌ வெள்ளப்பெருககுடன்‌, தொடர்‌ மனையின்‌

கொப்‌ மின்னையை முதலில்‌ கவனிப்பதா? சிக்கிக்‌ கொண்டவர்‌ கணைக்‌ காப்பாறறுவதா? உணவுப்‌ பொட்டலங்களை விமாளத்தி மிருந்தபடி விறியோலப்பதா? எதை முதலில்‌ செய்வது என்று கோசிககக்கூட அனுமதியாமல்‌ வெள்ளம்‌ மட்டும்‌ தொடர்கிறது! இத்லையில்தாண்‌ட மது தேசியப்‌ பேரிடர்‌ மேலாண்மை கமிட்டி, வன செய்துகொண்டருந்தது?' என்கிற கேள்வி எழுகிறது! மீனில்‌ “ஏற்பட்டுள்ளது போண்ற இடர்களை எதிர்பார்த்து, தொலைநோக்குடன்‌. 'செயல்படுவதல்லவா சிறந்த பேரிடர்‌ மேலாண்மையாக இருக்கும்‌? அதிலும்‌ வேசி நதிலில்‌ வெள்ளம்‌ என்பது வருடாந்திர திகழ்வாகவே

$ககல்கற] அத03.௮ல்‌. ககா அர க௫ணாூ$ குரும்பத்‌! ப்‌

இ௫ந்துவருகிறது. போனதிலிருந்து பெருகும்‌ கேசி, இம்முறை அங்குள்ள அணையையே துர்்துவிட்டு திசைமறிப்‌ பாம்ததுன்ன! புதிய ஜனநாயக நேபாள அரசு ஏற்பட்டுள்ள

"இத்தகைய தீர்க்கதசிசனமற்ற பேசிடர்‌ மேலாணமையினால்‌ இடர்தான்‌. அதிகரித்து. 'வருகிறதேயொழிய மக்களின்‌ துயர்‌ தீர்வதாகத்‌

'தொலைதோஃ்ின்மையுடன்‌ லஞ்ச - ஊழல்‌ வேறு சேந்து கொள்வதாஸ்‌, சென்னை ரங்கநாதன்‌ தெரு சாவணா ஸ்டோர்ஸ்‌ தீ விபத்து போன்ற கொடுமைகளும்‌ திகழ்கின்றன. இயற்கைச்‌ சரத்தை அணுமானிப்பதாவது கடினம்‌ பதுகப்பு விதிகள்‌ கடைிடககப்படுகின்றனவா “என்று சரிய்ப்பதல்‌ சிக்கலே கிடையாது, அவ்விதிகளை மீறுவேளின்‌ செல்வாக்கும்‌ அதை: அனுமதிக்கும்‌ அதிகள வர்கத்தின்‌ அழலும்‌ அப்பி உயிகளை அதியாயமபைபலிகொள்கின்றன.

அமுல்படுத்துவதில்‌ அரசு பாரபட்சமற்ற நேர்மை காக்கவேண்டும்‌.

வெள்ளத்தில்‌ தத்தளிக்கும்‌ பீறாலிலோ, எதிர்வரும்‌ மூன்று - நான்கு மாதங்களைக்‌ "கருத்தில்கொண்டு நிவாணப்‌ பணிகளைச்‌ செயல்படுததவேண்டும்‌; அதே சமயம்‌, மீண்டும்‌. “இத்தகு வெள்ளம்‌ ஏற்படாதிருப்பதறகான திட்டத்தை. யுததகால அடிப்படையில்‌ செயல்படுத்த. வேண்டும்‌.

௦.

கல்கி14828 15

போலவே படமும்‌ 'தாப்தாம்‌ செய்யாத கொலைக்காக ரஷ்யா நாட்டு போலீஸிடம்‌ மாட்டிக்‌கட்டுத்‌ தவிக்கும்‌ டர்‌ உணர்வுபூர்வமாகச்‌ வருமை, இடையிடையில்‌ ஹீரோவு காதல்‌, குடும்பம்‌

இளைஞனோட போராட்ட

காட்டுவது சுவாரஸ்ய.

ஆங்லெம்கூட பெ

நாட்டில்‌,

தவிக்கும்‌ உணர்வுபூர்வமான நடிப்‌

கயர்த்து நி

ரோயின்‌ கங்கனா ரெனாவத்‌ ழக்கும்‌ பு

'ஒஞலஞ।

ஏட்டுக்கட்டு விளையாடுறது,

றன்னு பேடட்டு நடிக்‌

மைல ஒட்டிக்கறாங்க

நு கதாநாயடு வகஷ்மிராய்‌.

ம்‌ பயன்படுத்‌இலிருக்காங்க. அவரும்‌ கப நிமிருப்பது தவி

சேத்தன்‌, அனுஹாசன்‌, போன்னு எல்லோருடைய பங்கும்‌ படத்‌

நிழல்கள்‌ ரலி,

துக்குக்‌ கூடுதல்‌ பலம்‌, ஜெயம்ரவி ஒருக்‌

கொண்டே இருக்கும்‌ காட்ரிகள்‌ ஹாலிவுட்‌

ஒறசொல்ல முடியாத கவிதை, என்ன லிஷுவலா இருந்தாலும்‌

புரியவச்சிருக்கு

ரஞ்சம்‌ வசனத்தால

ப்படும்‌ இடத்தில்‌ மட்டும்‌ 'கட

படத்தோட அழகை அப்படியே

காட்டிய வி.டி.விஜயனுக்கு பாராட்டு, ஜல்‌, நாமுத்துகுமார்‌ கவிதை வரி

களுக்கு, ஹாரிஸ்‌ ஜெயராஜ்‌ இசை பக்க. பலம்‌, படத்தோட பின்னனி இசை

சாமத்தில்‌ இருக்கும்‌ ரசனுக்கு.

ஷ்யாவின்‌ அழுகைக்‌ காட்டிய

[தீத இறப்பு... எனிமாவுக்கும்‌ பேரிழப்பு, தாம்தாம்‌ - கலர்‌ஃபுல்‌. ்‌ ராக்கெட ்‌ .. - முத்து

மஜ றர தயறுய பட்‌

லதனை கயைள்‌

பகுழந்தைகஈமி.

மமக க் கத்தையாக ்குமக்கள்‌!

சீன வானொலியின்‌ தமிழ்‌ 'ஒலிபாப்பு நிர்வாகத்தின்‌: அழைப்பின்பேரில்‌, ஒலிம்பிக்‌. விளையாட்டுப்‌

போட்டிகளைக்‌. கண்டுகளித்து வந்துள்ளனர்‌. ஈரோடு மாவட்டம்‌

பெருந்துறையைச்‌ ்‌ சேர்ந்த இரண்டு பேர்‌, ஒருவர்‌ பூபலலவி பாமசிவம்‌. இன்னொருவர்‌ நாச்சிமுத்து. விஜயமங்கலம்‌ கிராம விவசாயி, பெய்ஜிங்‌ அனுபவத்தை: [இவர்கள்‌ நம்மோடு தர ர்கனொண்டா்‌ 7] உ. இரி.ஒரு மணி நேரம்‌ ஒலிபரப்‌ சொகும்‌ தமிழ்ச்சேவை, உலகெங்கும்‌. வக்கம்‌ தமிழர்கள்‌ கேட்கும்‌ விதமாக: [அன்றைய இனமே, வெவ்வேறு நெரம்‌ களில்‌ மீண்டும்‌ மூன்றுமுறை ஒலிபரப்பு செய்தார்கள்‌.

ஓட ஒலிம்பிக்‌ போட்டிகள்‌ துவங்கு. வதற்கு, ஒரு வாரம்‌ முன்னதாகவே சினா.

சென்றுவிட்டோம்‌. பறவைக்‌ கூடு என்னும்‌ உள்‌ விளையாட்டரம்‌. இல்‌ ஒலிம்பிக்‌ துவக்க விழா. நிகழ்ச்சி, பார்வையாளர்கள்‌ பகு: (கு விண்ணப்பித்திருந்தோம்‌. இன்‌ சாதாரண மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்‌ டிருந்த பகுத அது. விண்ணப்பித்திருந்த "இருபதாயிரம்‌ நபர்களில்‌ குலுக்கல்‌ முறை: யில்‌ தேர்வானவர்கள்‌ 9,000 பேர்கள்‌ மட்‌ இமே. குலுக்கலில்‌ நாங்கள்‌ இருவரும்‌ மிஸ்ஸில்‌.

உ. அதனால்‌ என்ன துவக்க விழா. வுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னறே, பறவைக்‌ கூடு அரங்கன்‌ உட்பகுதகளை: முழுமையாகச்‌ கற்றிப்பார்த்துவிட்டோம்‌. அதன்‌ பிரமாண்டம்‌ இன்னமும்‌ எங்களின்‌ கண்களைவிட்டு அகலவில்லை.

உட வெல்தில்‌ விளையாட்டு அரங்கம்‌: மற்றும்‌ னேப்‌ பெருநகரங்களில்‌ அமையம்‌. பெற்றிருந்த பல விளையாட்டு அரங்கம்‌: கனைச்‌ சுற்றிப்பார்த்தபோது, பிரமித்துப்‌ போனோம்‌. பணத்தை இடைத்தரகர்கள்‌

கமிஷனில்நி, நேரடியாக அதனதன்‌ ஏழ்‌. 1 பாடுகளுக்கு முழுமையாக வாரியிறைத்‌. இருக்கறது சீனா.

ஒலிம்பிக்‌ துவங்குவதற்கு முன்பாக: வில்‌ இபெத்‌தயர்கன்‌ பிரச்னை, உயி (ரக்கே ஆபத்து விளைவிக்கும்‌ நர்சக்காற்று, '்காதாமமற்ற உணவு என பீஜியுடன்‌ பெய்ஜிங்‌ சென்றிருந்த வெளிநாட்டவர்‌ களை அசத்திக்காட்டியது. 8 ௮௯. உலகமே வியக்கும்‌ வகையில்‌ ஒலிம்பிக்‌ போட்டிகளை நடத்தி முடித்து அந்தச்‌ 'சரச்சைகளைப்‌ பொய்யாக்விட்டது.

*ரினாவில்‌ அறுபது வயதானவர்‌. இருபது:

களைப்‌ பார்க்கும்போது, வயதானவர்கள்‌ போலவே 0 இறார்கள்‌. அவர்களை அசைவ உணவும்‌. பிரியர்கள்‌ என்றே உலகம்‌ அறிந்து வைத்‌ "இருக்கறது. ஆனால்‌, னர்கள்‌ எந்த அளவு. அசைவ உணவு உண்டுறார்களோ, அதை 'விட அதிக அளவு சைவ உணவுகளையும்‌ எடுத்துக்‌ கொள்கிறார்கள்‌.

இந்தியாவில்‌.

நூறு டிலரி உஷ்ணத்‌.

'துக்கும்‌ மேலே வேச. வைத்துச்‌ சாப்பிடும்‌. அசைவ/சைவ உணவு, கனை, சேர்கள்‌ ஐம்‌. பது டி௫ரிக்கும்‌ ழே. உஷ்ணத்தில்‌ வேகவைத்துச்‌ சாப்‌. பிடுகறார்கள்‌. நிறைய பழங்களையும்‌. உண. வாகக்‌ கொள்றறார்‌

ஹாங்காங்‌ பெய்தில்‌. இரண்டா மிரத்து ஐநூறு ம்‌, தூரம்‌. அதிவேக: விலில்‌ பயணம்‌; இயாவில்‌ இந்தத்‌ தூரத்தைக்‌. கடக்க இரண்டு நாட்கள்‌ ஆகும்‌. இருபத்‌ மூன்று மணி நேரத்தில்‌ பெய்ஜிங்‌ போய்ச்‌ சேர்ந்‌ தோம்‌...

௪.அந்த இரண்டாயிரத்து ஐத்தூறு 6.மீ தூர ரவில்பாதையின்‌ இருபுறங்களிலும்‌ ஆஞுவரத்துக்கும்‌ மேலாக கம்பி வேலி, டிருக்கிறது. நகரங்கள்‌, இரா கட்டிடங்கள்‌ தவிர்த்து எங்கு பார்த்‌ தாலும்‌ விளைநிலங்கள்‌.

அமைக்கப்பட

சோவில்‌ பத்திரப்பதிவு அலுவல கம்‌ எங்குமே இல்லை. விளைநிலங்கள்‌, ,டடங்கள்‌, சாலைகள்‌ அனைத்துமே. செக்கச்‌. சொந்தம்‌... கட்டடங்களை இம்பது ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படை வில்‌ செர்களுக்கு விற்பனை செல்வது ஜெக பின்னர்‌ தம்யது ஆண்டுகள்‌ கழித்து, பணத்தை இரு்பத்‌ தந்து கட்டடங்களைம்‌ கையகப்படுத்த கொள்கிறது

ஓ. தாயைத்தில்‌ ஒரு யென்‌ என்‌: பது நம்மூருக்கு ஒரு பைசா மாதரி.

பரி

1946-1975 இடு ராஜபாடீட்ட

- டூயட்‌ கதை-4

படபடவென: கொட்டிக்‌ கொண்‌: ருந்தது. யார்‌. கைமிலும்‌. குடையோ, மழைல்கோட்டோ இல்லை. மிதமான வெயிலில்‌ பலமான மழை,

புவனா தொப்பலாக நனைந்திருந்தாள்‌. காய்கறி வாங்கக்‌ கடைத்தெருவுக்கு வந்த வள்‌, வானத்தைச்‌ சபித்தபடியே வேகமாக நடக்கத்தொடங்களாள்‌.

பைக்‌ ஸ்டார்ட்‌ ஆகாத கோபத்தில்‌, இக்கரை ஒங்கி உதைத்துக்‌ கொண்டிரு தான்‌ ஒருவன்‌, “டிக்கப்‌ போறவ பாவம்‌: மனத்துக்‌ குள்‌ சிரித்துக்கொண்டாள்‌ புவனா. ஏனோ அவனை திமிர்த்துயார்க்கத்‌ தோன்றியது. நிமிர்த்து பார்த்தாள்‌. நம்ம அலு..." சட்டெனக்‌ கூப்பிட்டுவிட்டான்‌ புவனா. அவனுக்‌. கும்‌ கேட்டுவிட்டது.

ஈஏம்‌... புவனா. என்ன... மழையில நனைஞ்சுக்இட்டு. போற...

“காய்கறி வாங்க வந்தேன்‌. குடை எடுக்‌ காம வந்ததால முழுக்க நனைஞ்சிட்டேன்‌. சரி... நீ எப்படி இந்தப்‌ பக்கம்‌” கேட்டாள்‌.

"அலன்‌ புவனாவின்‌ சல்லூரிக்காலத்‌ தோழன்‌, மதனின்‌ நண்பன்‌. பி.எஸ்ஸியில்‌. அட்மிஷன்‌ போட்ட முதல்‌ நாளிலிருந்து முழுதாக மூன்று வருடங்கள்‌ புவனாலை மால்ந்து மாய்ந்து காதலித்தவன்‌ மதன்‌, புவனாவும்தான்‌.

ஆனால்‌ அவர்களின்‌ காதல்‌ கைக! வில்லை. புவனாவின்‌ வீட்டில்‌, போ! களம்‌, 'எங்க சவத்துக்கு மாலை பே இட்டு நீ எவங்கூட வேணும்னாலும்‌.

22 "ல்கி 1(920%.

போ... எல அம்மா அழுகையும்‌ ஆதி மாய்ம்‌ பெரியது புவனாவை யாக்கவிட்டது.

கண்ணுடன்‌ மதனைத்‌ தேடி வத்‌ குடும்பத்தின்‌ எதிர்ப்பைச்‌ சொ

ள்‌ உட னஸ்‌ பளிப்த வாளைச்கட்ட பவள அவள்‌ நிமிரிதள்‌

அல்பம்‌ சனம்‌

கக்கட்டுதான்‌ நாம சோணுமார நீ இப்போ வீட்டுக்குப்‌ போ, நல்லா யோசிச்சுப்‌ பாரு,

௬ற, மறுபடியும்‌. டாக்‌

புவன. பதவலைப்படாத மனக்கு, உனக்குத்‌. தங்கமான மாம்‌. பிள்ளை இடைப்பான்‌. வீட்ல பார்க. மாப்பிள்ளைக்கு சம்மதம்‌ சொல்து. அதை. கனவா நிறுமான்னு தம்பமுடுலாம உன்‌ பெத்தவங்க... இக்குமுக்காடிப்‌

புவனா... உன்‌

போயிருவாங்க இல்ல. அப்போதான்‌

உனக்குத்‌ தெரியும்‌... பெத்தவங்களோட சந்தோஷத்துக்கு முன்னால நம்மளோட காதல்‌ எவ்வளவு சாதாரணமானதுன்னு."

களை எல்லாம்‌ தட்டிக்கழித்துக்‌ கொண்டே இருக்கானாம்‌.

ஒருமுறை அலென்‌, புவனாவை நேரில்‌ பார்த்து இதை எல்லாம்‌ சொன்னான்‌.

நங்க சொன்னாத்தான்‌ மதன்‌ கேட

பான்‌, ஃீபோன்ல பேரி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கச்‌ சொல்லுங்க.

கெஞ்சினான்‌ அலன்‌.

புவனாவும்‌ தயங்கியபடியே மதனின்‌

செல்லுக்கு கால்‌ செய்தாள்‌.

நெஞ்சம்‌ மறப்பதில்லை... அது. நினைவை இழப்படில்லை...!" - ஹலோ ட்யூனில்‌ கண்ணதாசன்‌, அதைக்‌

கேட்டதுமே புல

வாவுக்கு ஒரு: மாதிரியாக விட்டது. அதற்குப்‌ பிறகு இப்போது

தான்‌ அலலெனைப்‌ பார்க்கிறாள்‌. புவனா... வானம்‌. கொட்டிக்‌ 3 கொஸ்டே இருந்தது.

மதன்‌ நல்லா இருக்காரா

தயங்வெபடியே கேட்டாள்‌. சட்டெல ஞாபகம்‌ வந்தது போல்‌ சொல்லான்‌ அலன்‌,

துக்காக, நாளைக்கு உன்‌ விட்டுக்கு.

வர்நதா சொல்லி இருந்தான்‌ புவனா.”

பேசிக்கொண்டே இக்கரை உரைத்தான்‌. ரர்ட்‌ ஆடுவிட்டது பல்‌, சரி புவனா படியும்‌ பைக்‌ ஆஃப்‌ ஆடிட்டா கதைக்‌ றதுக்கு உடம்புல தெம்பு இல்ல புவலாவின்‌ பஇிலுக்குக்கூட காத்நிருக்‌

நா கெளம்பறேன்‌. மறு

காமல்‌ இளம்பிலிட்டான்‌ அலன்‌.

மழை கொட்டுவதுகூட தெரியாமல்‌ சிலை போல நின்றுகொண்டிருந்தாள்‌ புவனா.

வாழ்ந்தவன்‌. இத்தனை வருஷ அப்புறம்‌ அவன்‌ மனசை மாறிய இல்‌

24 கல்கி 92%.

மனசுல நெனச்சு

தோஷம்தான்‌. இருந்தாலும்‌, ௮௯ மனரில இருந்து நான்‌ நிராகரிக்கப்படு வேனா? இனி என்‌ மறந்திடு நான்‌ இருந்த இடத்தில்‌ வேறொரு

தனக்குள்‌. தானே பேரிக்கொண்டு மருடுத்‌ தவித்தாள்‌ புவனா, புதிதாக மூக்‌. குகீஇி அணிந்வளுக்கு வளியும்‌ பூரிப்‌

பும்‌ சரிவி௫து

ல்‌ கலந்‌

போல

னது. நிம்மதியும்‌ பரிதலிப்பும்‌ ஜோடிப்‌ பாம்பாய்ப்‌ பின்னி ஊர்ந்துகொண்‌:

புவவாவின்‌ மனத்தில்‌

ருந்தது. அடுத்தநாள்‌... அதிகாலையிலேயே விழிப்பு. வந்தது. சடிகாரமுள்‌ பத்து: முணினயல்‌ காட்ட இருபத்து நாறு! மணி பாலிருந்தது. அனுப்பி கணவரின்‌ ஸ்கூட்டருக்கு டாடா.

நேரம்‌ எடுத்துக்‌ கொண்டது.

குழந்தைகளை ஆட்டோல்‌

லட்டு,

காட்டிவிட்டு சமையங்கட்டுக்கு வந்தான்‌. மதனுக்குப்‌ பிடித்த கேரட்‌ அல்வா செ

தொடங்கினாள்‌. முத்தரியைத்‌ தாள்செய்து துண்டு எடுத்து

செல்கள்‌ காலிங்பெல்‌ சத்தமிட, ஒடி வந்து. கதவு. இறந்தான்‌. வெளியே மதன்‌. அழைத்தான்‌. பத்இர்கை பேல்குடன்‌ உள்ளே வந்தான்‌. மதன்‌... அல்வா. எடுத்து வந்தான்‌. சிரித்த படியே ஸ்பூனை தவிர்த்து.

இன்னதையக்கம்‌... அதைக்‌ கேட்டா கோலிர்‌ கக்க மாட்டிங்களே.

கேட்டான்‌. புரியாமல்‌ நிமிர்ந்தான்‌ மதன்‌,

"கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்‌ என்னைய மறத்ுடுவீ்களா?"" தயக்கம்‌ உடைத்தும்‌ கேட்டான்‌.

மெலிதாகச்‌ ரித்தான்‌ மதன்‌,

ஈமுதல்ல. பத்திரிகையைப்‌ பிரிச்சுப்‌ (பாகு புவலா. கல்யாணம்‌ எனக்கு இல்ல. தம்பிக்கு..." சிரிப்பு மாறாமல்‌: 'விட்டுக்‌ ளெம்பினான்‌.

உ... *(பதுமுகங்களின்‌ பட்டாளத்தோடு "புதிய பயணம்‌" படம்‌ தன்‌ திரையைப்‌ -... பிரவேசத்தைத்‌ துவங்கலிருக்கிறது. இந்தப்‌ படத்தைப்‌ பொறுத்தவரை கதைதான்‌. தவிர கதாநாயகன்‌, நாயகி என்று யாரும்‌ இல்லை. எனக்கும்‌ இந்தப்‌ படம்‌ ஓர்‌ “இனிய துவக்கம்தான்‌'" என்கிறார்‌ இப்படத்தில்‌ கதாநாயகனாக சாரி, கதையின்‌ “நாயகனாக நடிக்கும்‌ சம்‌டிமுத்து. இவரே இயக்குதர்‌ பொறுப்பையும்‌ ஏற்றிருக்கிறார்‌. "'எம்டி, முத்து, ஜெனிஃபர்‌, மிதுனா என்று மூன்று கதாபாத்திரங்களை வைத்து: ௪. இண்மையில்‌ இரண்டு பாடல்களை எடுத்தோம்‌. ்‌ இதயம்‌ காணலியே//தொலைந்தும்‌ தேடலியே. இருக்குமிடம்‌ தெரிந்தும்‌/ கேட்கும்‌ மனமில்லையே "என்ற பாடல்‌ காட்சி படமாக்கப்பட்டது. இந்தப்‌ பாடல்‌ காட்சியில்‌, நடித்த ஜெனிபர்‌, 'கில்லி படத்தில்‌ விஜய்யின்‌ தங்கையாக நடித்துப்‌ பிரபலமானவர்‌. இதில்‌ இரண்டாவது கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார்‌. சங்கள்‌ ஒட்டுமொத்த யூனிட்டுக்குமே, இந்தம்‌. படம்‌ இனிய பயணமாக இருக்கும்‌'" என்று நம்பிக்கைத்‌ தெரிவிக்கிறார்‌ முத்து,.

- சிபிராஜ்‌

"விட்டுக்‌ கையால்‌ எடுத்துச்‌ சாப்பிட்டான்‌... வாசல்‌ வரை போனவன்‌ நரும்பி வந்த,

நொல்க்ஸ்‌ புவனா. அல்வா பிரமாதமா இருக்கு, சரி மறந்திடாம கல்லாணத்தக்கு வற்று... பத்திரிகையை எடுக்கக்‌ குவிந்‌ தான்‌ மதன்‌,

“அதற்கு மேலும்‌ புவனாவால்‌ அடக்க முடியவில்லை, "உங்க கல்லாணத்தில. எனக்குச்‌ சந்தோஷம்தான்‌. ஆனா மனி.

அதே புன்னகையோடு சொன்னான்‌. தனை தடவை செல்நம்பர்‌ மாத்தி வாலும்‌ என்‌ ஹலோ ட்யூன்‌ அதேதான்‌. புவனா. புவனாவின்‌ நெஞ்சுக்குள்‌. புகுந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார்‌ கண்ணதாசன்‌. “தெஞ்சம்‌ மறப்பதில்லை..." *:

குஸ்தி 113218 25.

நீதம்‌ ரிக்கெட்டின்‌ தலை வெழுத்தை மாற்றியமைத்தவர்கள்‌

என்று யார்‌. யாரைச்‌ சொல்லலாம்‌? அதாவது தனிப்பட்ட விசேஷத்‌ இறமை மால்‌ புகழடைவது வேறு, தவிவிருப்பத்‌ துக்கும்‌ சாதனைகளுக்கும்‌ இடம்கெொ காமல்‌, அணியின்‌ நலனுக்காக யோரிப்‌. பதும்‌ செயல்படுவதும்‌ வேறு, கபில்தேவ்‌, புதிய இந்திய அணி ஒன்றை உருவாம்‌ கனவிலும்‌ எண்ணாத உலகக்‌ கோப்‌ பையை ஒரு காலத்தில்‌ வாய்க்‌ கொடுத்‌ தார்‌. அதன்‌ பிறகு இந்திய அணிகில்‌ டெண்டுல்கர்‌ போல தனித்திறமைகள்‌. பளிச்சட்டதே தவிர, அணிக்கு அதனால்‌ பெரிய பலன்கள்‌ எதுவும்‌. ஏற்பட வில்லை, கங்குலி, தன்‌ சக்திக்கு உட்பட்டு இந்திய அணிக்கு? சில இறமைகளையும்‌ வெற்றிகளையும்‌. தேடிக்கொடுத்தார. இயல்பிலேயே கங்குலியின்‌ நிர்வாகத்‌ ரில குறைகள்‌ இருந்ததால்‌, அவரால்‌ அணியை ஆஸ்‌இிரேலியா, தென்‌ ஆப்‌. (ரிக்கா போன்ற அணிகளுக்கு அருகே கொண்டு செல்ல முடியவில்லை.

டோனி, இவரால்‌ இந்திய அணிக்கும்‌ தலையீழ்‌ மாற்றங்கள்‌ ஏற்படும்‌ என்று இனைத்து, தலைமைப்‌ பதவி அளிக்கப்‌ படவில்லை. டெண்டுல்கர்‌, கங்குலி, இராவிட்டுக்கு அடுத்து அணியை வழி நடத்தி செல்ல யாரும்‌ தயாராக இல்லை அணியில்‌ எல்லோரிடமும்‌ சகஜமாகப்‌ பழகுபவர்‌ என்ன சாதாரண கரணத்தல்‌ காவ, டோனிக்கு 20-39 இந்திய ௮௨ மைத்‌ தலைமைதாங்கும்‌.. வாய்ப்பு அருளப்பட்டது.

அணியை வழிநடத்த புதிய ஆற்றல்‌ 'தேவை என்பதில்‌ சந்தேகமேயில்லை. டெண்டுல்கர்‌ அவுட்‌ ஆலவிட்டால்‌ ஓட்டை விழுந்த படகாக மாறிய அணியைத்தான்‌ எல்லோரும்‌ பார்த்து

வந்திருக்கிறோம்‌. ஆனால்‌, அணி, என்பது பதினோரு பேர்‌ சம்பந்தப்பட்‌ டது என்னற அடிப்படை விதி சமீப காலமாகவே வலுவாக உணர்த்தப்படு இது. ஸ்ரீலங்காவுடனான போட்டியில்‌ ண்டுல்கர்‌, ஷெவாக்‌, இஷாந்த் சர்மா போன்ற அசாத்திய இறமைகள்‌ இல்லை. டெஸ்ட்‌ மேட்டில்‌ உருப்படியாக ஆடிய கம்பர்‌, ஒருநாள்‌ போட்டிகளில்‌ நடுத்‌ னார்‌. யல்ராஜ்‌ பற்றிப்‌ பேச எதுவுமே இல்லை... ஆனாலும்‌ தொடரை இந்‌ வே வென்றது. டோனி, டெஸ்‌ மேட்டில்‌ கலந்துகொள்ளாமல்‌ ஒய்‌: வெடுத்தது. சொகுகக்காக அல்ல என்‌ பதையும்‌ புரியவைத்துவிட்டார்‌. மூன்று வருடங்களாக அணியில்‌ நுழையப்‌ போராடிக்‌ கொண்டிருந்த தமிழ்நாட்‌ வரர்‌ பத்ரிதந்துக்கு, இப்போது அணியில்‌ புதிய பொறுப்புகள்‌, ஆஸ்திரேலியா. உள்பட பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட வர்களை, எந்த அணியிலும்‌ கலபமாகக்‌ காண முடியாது... ஆனால்‌, இந்திய அணியில்தான்‌ வீரத்‌ கலி, இலாத்‌ சர்மா, ரைனா... போன்ற இருபது! வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள்‌ சர்வசாதார ணமாக. இடம்பிடித்து. தொடர்ந்து: ஆடிவருவறொர்கள்‌. அணியில்‌ தேர்வில்‌ புரட்டு செய்துள்ள டோனியின்‌ பாணி வைத்தான்‌, இன்று பல நாடுகள்‌ பிரத எடுத்துள்ளன. 2 தருணம்‌. ஆஸ்‌இிரேலியா,

எநிலும்‌ கும்ப்ளே வெற்றிபெறவில்லை. இப்போது முழு:

சூஷய விதிகளில்‌ சில லெளகி 'அசெளகரியம்‌ உண்டாக்குகி, 'சாஸ்திர விதிகளில்‌ சில சமூக வாழ்‌

ரள்வாக்கா்‌

ம்‌ சாஸ்திரங்கள்‌ சமூக.

லெளகிகமாக மட்டும்‌.

கார்கள்‌ சாஸ்திரங்களை மா

ற்கு வழிசொல்வதே. ட்சியம்‌, லெளகிகமான அர புதுப்புது கள்‌, பொருளாதாரம்‌ முறைகள்‌, ஸயன்ஸ்கள்‌

'தல்கள்‌, பொருளாதா

'இவற்றையே சமூகவாழ்‌ சமூகத்தை அந்த மாறாத.

இவை யாவும்‌ ததுவதற்காகச்‌ சாஸ்‌,

'களுக்கு ஆளாகிக்கொல மாறாத.

வெறுமே லெளகிகத்தை

(குநிக்கோளாகக்‌ கொண்டிருக்‌ மாக மட்டும்‌

களும்‌ நு சமூக வாழ்வுக்‌.

வாழ்வுக்காக உள்ள

ஃமைத்தையே லட்சியமாக,

-ணயாக லெளகிக

செய்து தருகிறபோது,

டியாது. தர்ம சாஸ்திர

விதிகள்‌ லெளகிகத்தில்‌ அசெளகரியமா து என்று குறைப்படுவதே பொருந்‌. ன்றால்‌ தர்ம சாஸ்திரம்‌ இசுலோச்‌. செளக்கியத்தை முக்கியமாகவே கருத

இசலோகத்தில்‌ பலவித ௮செள।

$தாவது பரலோக

தது உபாயம்‌ சொல்‌. கிறது. ஆனபடியால்‌ அதை உலக ரீதியில்‌, நமது செளகசியப்படி மாற்ற வேண்டும்‌. ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி

ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய சுவாமிகள்‌

88௦ பரி05 ௧௭0425. 6-2, 810611, ரேமாம்வறாஷ்ய எச, 1010 ககா சவி 8௦௧86, ௦௦ர்விகவோட ராக -73.

படபட

100. 1100௧௦ 1440௧4808௪, கூவாகம்‌ 120௭, (04௦௦ - 1500 50.1, 8ப11 - 2000 86/1.

861ஐ)பாவபப௩- 39%. 1400 861 18

ஸு - 1802 11008௦ 5417405420 -20ஈ- 78 0-0 &1242 9801-87, 6௫ 000.

112717 & இதரக்‌ 200-050 86 1-07 08449 800 204-700 901-0 உத்தம து0வச- 108-660 பட0 |

0700 82080480 60078:

&- 540 பவுகேடுக]பப8 - 2800 861 | 8௫ ஸ்ஸாக 8109 091௦06. உளப்‌ ரசொய(0/21041087) - 21800 307.

1

000௦௦1 : 22760176, 29741681, 4444 13568, 63806 64647.

8- 142] : 00 /0002000060)2100.0 மிஸ்‌ எ: ஜஷபறாப2கல00010% 001)

நவராத்திரி அன்பளிப்பு எபாருட்கள்‌

52 வருட பாறம்பரியம்‌ மிக்க.

விஜயா ஸ்டோர்ஸ்‌

[த ஊண்‌ கரம்‌ ௫௫ மார்க்க ௧௦௧] மைக்கு தேவையான மஞ்சள்‌, தங்கும்‌, ப்ப "வண்ணா, சவாமி அல்கா பொருட்கள்‌ அம்மன்‌ பாவாடை மரபாசசி பொம்மை, அலங்க

மலைகள்‌, தோரணங்கள்‌, கப்பர்‌, கண்‌ மெட்டல்‌, பிளாஸ்டிக்‌ பத்தனை, ஒலிட்மெட்டல்‌, செம்பு, ஆக. 'ஹாண்டிகிளப்ட்‌, அன்பளிப்பு பொருட்கள்‌ மறறும்‌ பாத நாட்டியத்திற்க தேவையான.

"அனைத்து பொருட்களும்‌ கிடைக்கும்‌

16 7107 கரட்5

(099. 0ஜெலிவைவ ள்‌ 7௭1 01169) 72, 11 ஈவா 8௭௭) நபம மன, ரஷா, பவா - 60004.

6%: 2464 2500, 2495 7555, ௩௦௧: 2464 3250.

"தமிழகத்தின்‌ மத்திய மற்றும்‌ கிளைச்‌ சிறைகளில்‌, ஒரு பக்கம்‌ யோகாசன வகுப்‌ புகள்‌) கைதிகள்‌ மேற்கொண்டு படிக்கு | ஏற்பாடு; பட்டமளிப்பு விழா... இன்னொரு பக்கமோ... சட்டத்துக்குப்‌ புறம்பான செயல்கள்‌! சமீபத்திய தொடர்‌ குண்டு. வெடிப்புச்‌ சதி, புழல்‌ சிறையில்தான்‌ உருவாயிற்று என்றும்‌ சொல்கிறார்கள்‌! தமிழ்நாடு சிறைத்‌ துறை கூடுதல்‌ டிஜிபி. ஆர்நடராஜைச்‌ சந்தித்தோம்‌.

இறைச்சாலைகளில்‌, சட்டத்துக்குப்‌ (புறம்பான செயல்கள்‌ நடப்பதற்கு என்ன: காரணம்‌? 'ஏிறைச்சாலைகளுக்கு என்று சட்ட

ட்டங்கள்‌ இருக்கின்றன. சட்ட இட்டங்‌ கள்‌ இருந்தாலே, அவை மீறப்படுவதற்‌: கான வாய்ப்புகளும்‌ உண்டு. அப்படி மீறப்படும்போது, தக்க நடவடி, எடுக்க வேண்டியது சிறைச்சாலைகளில்‌. பணியாற்றுபவர்களின்‌ கடமை. சிஸ்‌ (தவறுகள்‌ நடக்கறபோது அதைத்‌ தடுக்கா மல்‌ விட்டுவிட்டால்‌, அது காலப்போக்‌ இல்‌ பெரிய தவறுகள்‌ நடப்பதற்ருக்‌ காரணமாக அமைந்துவிடுகின்றன. ஒரு: இலருக்கு, ஒரிரு விஷயங்களில்‌, ஒரு சிலர்‌ 6 ஈலுசை காட்ட ஆரம்பித்தால்‌, அது |

|

ரூம்‌ எந்தச்‌ சதுகையையும்‌ பெற்றுவி லாம்‌. என்ற நிலைமையில்‌ கொண்டு போய்‌ விட்டுவிடும்‌. இதற்குச்‌ சிறைக்‌ துறையில்‌ பணியாற்றும்‌ நான்‌ உட அனைவருமே பொறுப்பு, தமிழ்நாட்டில்‌ பின்பற்றப்படும்‌, 'இிறைச்சாலை. விற முறைகள்‌ புத்தகம்‌” இந்தியாவிலேயே மிகச்‌ சிறந்தது. அல்‌ குறிப்பிடப்பட்‌ இள்ள விஇுமுனைகளை அப்படியே அமல்‌. படுத்ினாலே போதும்‌, எங்கேயும்‌ எந்தக்‌ தவறும்‌ நிகழ்வதற்கு வாம்‌

வது. அதைச்‌ செய்ய முயற்சக்லறோர்‌

்‌] £பான்‌ பயன்பாட்டை

4 தடுக்க ஜாமர்‌ கருவிகளைப்‌ பொறுத்த முடியாதா? சறைவளாகத்தினுன்‌ தடைசெய்யப்‌

பய்‌ட பொருட்கள்‌ செல்‌ஃபோனும்‌. ஒன்று. ஆனால்‌, ரிறைவாரிகள்‌ செல்‌ (இ 'பான்‌ பயன்படுத்துவது இப்போதுதான்‌ தெரிய வந்துள்ளது. குஜராத்‌ சபர்மதி சிறையில்‌ ஜாமர்கள்‌ நிறுவப்பட்டிருந்தா லும்‌, அவற்றால்‌ பெரிய அளவில்‌ பலன்‌ இல்லை. இன்று பல்வேறு அலைவரிசை களிலும்‌ பயல்படுத்தப்படும்‌ செல்‌ஃ்பே களையெல்லாம்‌ முடக்கும்‌ இறன்கொண்‌ 'ஜாமர்கள்‌. மார்க்கெட்டில்‌. இடைக்கு லில்லை. அது மட்டுமில்றில மல மீஇ ஏரியாவில்‌ பொருத்தக்கூடிய ஒரு கருவியின்‌ விலை 80 லட்சம்‌!

|

அள ப்‌ (215 எக்கர்‌ பரப்புள்ள புழல்‌ ரிறை வளா சத்தில்‌ முழுமையாக ஜாமர்கள்‌ நிறுவ. (பல கோடி ரூபாய்‌ செலவாகும்‌. அது. எந்த அளவுக்குப்‌ பயனளிக்கும்‌ என்‌. பதும்‌ கேள்விக்குரியது!

செல்‌ஃபோன்‌... டிடெக்டர்‌.

பிமூலம்‌ இெறைக்குள்‌ பயன்படுத்‌.

(கப்படும்‌ செல்ஃ்போவ்களைக்‌ கண்டுபிடிக்கலாமே?:

'ஒரு சறைவாரி செல்‌. போனைப்‌. பயன்படுத்‌, தும்போது, அங்கே செல்‌.

பான்‌ டுடெக்டலரை எடுத்‌ துக்கொண்டுபோய்‌ பரி சொடித்தால்தான்‌ கண்டு. பிடிக்க முடியும்‌, அது, போல ஒழு ரில செல்‌

ரான்களைம்‌ கண்டு. பிடித்தும்‌ பறிமுதல்‌.

சிறைக்குள்‌, இரிமிவல்களில்‌ செல்‌

2, பேட்டி, ]

[ அதள்‌

்‌ 00.

“23 டப்‌ ஜிம்‌ 1 க்‌

னை ணன

டூதல்‌,மு.ஜி.பி.

னா “டிரா

பனி

'பதுபோல இங்கேயும்‌ செய்யலாமே?

“தண்டனைபெற்ற சிறைவாசிகள்‌, "விசாரணைக்‌ கைதகள்‌, வழக்கு நிலுவை. மில்‌ உள்ள கைதிகள்‌, பெண்கள்‌, சிறுவர்‌: கள்‌ என்று இங்கும்‌ பிரக்கப்படுகிறார்கள்‌. இவர்களைத்‌ தனித்தனிப்‌ பிரிவாக வைத்‌. இருப்பதுதான்‌ நல்லது. சமீபத்தில்‌ சிறை வாசிகளில்‌ முதியவர்கள்‌, உடல்‌ ஊனமுற்‌: (றவர்கள்‌, கர்ப்பிணிப்‌ பெண்கள்‌ ஆல 'யோரை, தனியே பிரித்து அவர்களுடைய 'தேவைகளைம்‌ கவனிக்க ஏற்பாடு செய்யப்‌. படுநெது.

'இடீரென்று சிறைவனாகம்‌. களில்‌ அடுரடி நடவடிக்கை. கள்‌ எடுக்கப்பட்டதன்‌ பின்‌: வணி என்ன.

"அண்மையில்‌ புழல்சிறை

எண்ணிக்கை மொத்தம்‌ 124, இவற்றில்‌ அதிகபட்சம்‌ 30,381 கைதிகளை வைக்க. லாம்‌... ஆனால்‌, தற்போது அனைத்‌ துச்‌ சிறைகளிலுமாக, உள்ளிருப்பவர்கள்‌. எண்ணிக்கை 18அ$தோன்‌. எனவே தமிழ்‌: நாட்டுச்‌ எறைச்சாலைகளில்‌ இடநெருக்கடி. என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை!" உங்களுடைய அடுத்த நடவடிக்கை என்னா எசிறைவாரிகளில்‌, எழுதப்‌ படிக்கத்‌ தெரியாதவர்கள்‌, தொடர்‌ கல்வி தெவைப்‌. படுபவர்கள்‌, உயர்‌ சல்லி தெவைப்‌ படு. றவர்‌ என்று பிரித்து, கல்லி கற்க நட வடிக்கை எடுத்துவருகறோம்‌. 160 பேர்‌. கடித. பலிற்சி பெற்றிருக்‌. றார்கள்‌, இன்னொரு 16 பேர்‌ பயூட்டர்‌ பலிறசி பெற்றிரக்‌. றார்கள்‌... நீண்ட கால

“சிறைவாசிகள்‌, 9சல்‌ஃ்போனை ஆஃப்‌ செய்து: 'தேவையானபோது மட்டும்‌ ரகசியமாகப்‌: வைத்துவிட்டு. து. ன்‌

யைப்‌ பார்வையிட்ட பாராளுமன்ற உறுப்‌. பினர்கள்‌ குழு, பல்வேறு மாநில சிறை களைவிட புழல்சிறை மிகச்‌ சிறப்பாக, இருப்பதாகக்‌ கருத்துத்‌ தெரிவித்தது. அதை: மடுத்த ல: நாட்களிலேயே நெல்லை. இறைச்சாலை சம்பவம்‌ நடந்தது. அதைக்‌. தொடர்ந்து சிறைவளாகங்களில்‌ நடை. பெறும்‌ சட்டத்துக்குப்‌ புறம்பான செயல்‌. களைத்‌ தடுக்க, நீவிர கண்காணிப்புகள்‌: மெற்கொள்ளப்பட்டன. தவறுக்குக்‌ காரண மானவர்கள்‌ மீது, வழக்குகள்‌ போடப்பட்‌: இன்ன டிஸ்மிஸ்‌ உட்பட கடும்‌ நடவடிக்‌ கைகள்‌ எடுக்கப்பட்டுன்னை."”

நம்‌. தாட்டின்‌ சிறைச்சாலைகளில்‌. பெரும்‌ இடதெருக்கடி ிலவுவதாகக்‌ கூப்‌:

“தமிழ்நாட்டில்‌ உள்ள மத்திய, இனை: மற்றும்‌ பெண்கள்‌ றை வள௱கங்களின்‌: 02 ஸ்கி148200.

தண்டனை அனுபலித்துவரும்‌ சுமார்‌ ஆறாலிழம்‌ பேங்களுள்‌, தொள்ளாயிரம்‌ பேர்‌ மட்டுமே. ித்திட்டத்தால்‌. டைந்து வருலறார்கள்‌. குறைந்த மூவாவிசம்‌ பேர்‌ பயனடையும்படி வது எங்களுடைய லட்ரியம்‌, வளாகங்களில்‌ உள்ள தொழிற்சாலைகளைம்‌ சய முறையில்‌ செயல்பட வைத்து, சிறை: வாசிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பினை ஏற்‌ படுத்த வேண்டும்‌. சிறைவாசிகளுக்கென: ம்பு மருத்துவ முகாம்கள்‌ நடத்த, அவர்‌ களுக்கு வேண்டிய மருத்துவ வசதிகளைச்‌ செய்து கொடுப்பதும்‌ மிகவும்‌. அவரியம்‌. அது சிறைவாசிகளின்‌ வாழ்க்கையில்‌ பல. பரிடிவ்வான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்‌." - எஸ்‌. சந்திரமெளலி படங்கள்‌: ஸ்ரீஹரி.

ம்‌ கடு பட்‌ 'தருதின்றவர்‌ மற்றும்‌ பட்டாபிராம்‌ ஆகிய இடங்களில்‌.

2 மேம்பாலங்கள்‌ முடியும்‌ தருவாயில்‌ இருக்கும்‌ நிலையில்‌: இங்கு இதன்‌ நிலமதிப்பானது இன்னும்‌ இரண்டொரு

£சென்னையில்‌ 01/04 அனுமதிப்‌ பெற்ற மனைகள்‌ கிடைப்பது மிகவும்‌ அரிதாகிலிட்ட நிலையில்‌ திருநின்றவரில்‌ உள்ள $9லின்‌ ஸ்ீநாசிம்மாநார்‌

மனைகள்‌ குறைவான விலையில்‌. வழங்கப்படுகின்றன.